Verkenning bijdrage fieldlabs aan het Topsectoren- en Innovatiebeleid

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar de verankering van fieldlabs in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid, inclusief de betrokkenheid van het MKB bij deze fieldlabs.

Het onderzoek richt zich op twee centrale onderzoeksvragen:
1. Is er ten behoeve van de uitvoering van de KIA’s (Kennis- en Innovatieagenda’s) noodzaak om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de (huidige) inzet op fieldlabs te verhogen?
2. Wat is er nodig vanuit EZK en andere partijen om te borgen dat er een doelmatige en doeltreffende aanpak rond fieldlabs ten aanzien van de uitvoering van de KIA’s
gerealiseerd wordt?

Conclusies:

 • We constateren dat een (sterkere) regierol vanuit EZK nodig is om de doelmatigheid en doeltreffendheid van inzet van fieldlabs binnen nationale KIA-thema’s te
  verhogen.
 • In onze ogen ligt de meerwaarde van EZK in het aansturen op de samenhang tussen fieldlabs en een focus op opschaling en impact.
 • Een ander belangrijk uitgangspunt dat volgt uit onze verkenning is dat EZK niet alléén aan zet is om de inzet op fieldlabs te verhogen. Dát er knelpunten spelen en dat er verschillende aangrijpingspunten zijn voor verhoging van inzet vanuit de landelijke overheid, betekent niet noodzakelijkerwijs dat EZK ook de aangewezen partij is om deze knelpunten op te lossen.

Aanbevelingen:

 • Voor een goede invulling van een regierol zijn financiële middelen nodig. Financiering biedt mogelijkheden om inhoudelijk te sturen op activiteiten en maakt het dus ook mogelijk voor EZK om een sturende en coördinerende rol op te pakken.
 • In onze ogen moet de focus van financiële inzet van EZK vooral liggen op de doorgroei en verbinding van regionale initiatieven (onderling, maar ook met nationale programma’s) die een bijdrage leveren aan de landelijke missies, en potentie hebben tot bredere toepassing en opschaling.
 • Voor sommige fieldlabs kan een nationaal fonds voor de financiering van onderzoeks- en testfaciliteiten voor fieldlabs van meerwaarde zijn.
 • Directe financiële projectgebonden middelen voor innovatie-activiteiten of -projecten die uitgevoerd worden binnen fieldlabs dragen bij aan het vergroten van het bereik onder MKB’ers en het vergroten van continuïteit in financiering langs de kennisvalorisatieketen.
 • Het initiatief tot het bevorderen van de verbinding tussen regionale ecosystemen ligt bij de betrokken actoren en organisaties zelf, de centrale overheid kan een faciliterende rol spelen door middel van (financiële) steun, het bijeenbrengen van partijen en sturing.
 • De rol van EZK in het vergroten van het bereik onder MKB’ers zit hem vooral in het faciliteren, aanjagen en ondersteunen van andere partijen.
 • Daarnaast kan de centrale overheid helpen bij het aantrekkelijker maken van deelname aan fieldlabs.

De uitkomsten van het onderzoek zullen worden meegenomen in het vervolg van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

 • Publicatienummer
  2021.063-2134
 • Publicatiedatum
  15 oktober 2021
 •  
 • Projectnummer
  2021.063
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Menno Driesse
Senior onderzoeker / adviseur