Is het verlaagde btw-tarief een goed instrument?

Lees verder

Hoe bestrijd je het tekort aan Informaticaleraren?

Lees verder

Hoe stimuleert Nederland gebruik van EV's en PHEV's?

Lees verder

Hoe kunnen studenten meer regie krijgen op studiedata?

Lees verder

Betalen naar Gebruik, hoe registreer je dat?

Lees verder

Uitdagingen en oplossingen voor een duurzame luchtvaartsector?

Lees verder

Economische kansen voor de cybersecuritysector?

Lees verder

Hoe gaan universiteiten om met kennisveiligheid?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • 2 dagen geleden
 • 10 dagen geleden
  Nederland koploper duurzaam digitaal – position paper gepubliceerd

  De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) heeft afgelopen week het position paper "Nederland koploper duurzaam digitaal" gepubliceerd. In het position paper wordt uiteengezet hoe milieu-impact van en door digitalisering kan worden teruggebracht. Het position paper is tijdens het ECP Jaarfestival op woensdag 15 november 2023 gelanceerd en overhandigd aan de Koning. Het position pap...

 • november 2023
  Alcoholverkoop op afstand – vervolgmeting

  Recent is het rapport Alcoholverkoop op afstand aan de Tweede Kamer aangeboden. Het onderzoek betrof een vervolgmeting op een onderzoek uit 2020. In beide onderzoeken was Dialogic onderaannemer van Ecorys. Ons deel betrof het analyseren van zo’n 100 websites waarop alcohol wordt verkocht, waarbij we onder meer hebben gecodeerd of en hoe de websites de leeftijd van hun klanten verifiëren. Daarn...

 • november 2023
  Tussenevaluatie van VIS-projecten in het hoger onderwijs

  Met de subsidieregeling VIS in het HO beoogt het ministerie van OCW zoveel mogelijk studenten aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen de mogelijkheid te geven ervaring op te doen met een internationale oriëntatie op vak en wetenschap via virtuele internationale samenwerkingsprojecten (VIS-projecten). In deze projecten werken studenten in Nederland samen met studenten aan instelling...

 • november 2023
  Arbeidsmarktmonitor van Human Capital Topsectoren is gelanceerd

  Op vrijdag 3 november is de arbeidsmarktmonitor die Dialogic voor de Human Capital Topsectoren heeft gebouwd, officieel gelanceerd. Dit gebeurde tijdens het Human Capital Festival in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Vanuit Dialogic was Jasper Veldman aanwezig om de bezoekers extra toelichting te geven op het dashboard. Het dashboard geeft inzicht in de arbeidsmarkt van individuele sectoren e...

 • oktober 2023
  Publieke middelen en relevantie van wetenschappelijke sectoren

  Een brede set wetenschappelijke sectoren is relevant voor maatschappelijke missies. En Nederland investeert relatief veel in onderzoek naar gezondheid en industriële productie en technologie. Dit blijkt uit onderzoek dat Dialogic in opdracht van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd. Dialogic is voor dit onderzoek gevraagd om te ondersteunen bij de beantwoording van een motie van de le...

 • oktober 2023
  Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

  Goede wetenschap kan niet zonder internationale samenwerking tussen universiteiten en onderzoekers. Tegelijkertijd zetten statelijke actoren kennis steeds vaker in als machtsmiddel. Dit leidt tot kennisveiligheidsrisico’s zoals ongewenste kennisoverdracht, heimelijke beïnvloeding, en ethische kwesties. Dit vormt een bedreiging voor Nederlandse belangen, Europese waarden en de wetenschap zelf. ...

 • oktober 2023
  Kwalitatieve evaluatie van de NOW

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid voert Dialogic de kwalitatieve evaluatie van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit. De NOW was een noodmaatregel, getroffen door de Nederlandse overheid tijdens de coronacrisis, om werkgelegenheid te behouden. Van Maart 2020 tot en met 2022 konden organisaties met een verwacht omzetverlies van meer dan 20% een te...

 • oktober 2023
  Economische kansen voor de cybersecuritysector

  Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht Dialogic de economische kansen voor de cybersecuritysector. Lees er meer over in het e-magazine voor de ONE Conference die vandaag en morgen plaatsvindt in Den Haag. Meer weten? Vraag het Reg Brennenraedts. ...

 • oktober 2023
  RDI onderzoekt toepassing kwantumsensoren in radiotechnologie

  De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) volgt de ontwikkeling rondom kwantumtechnologie en wil weten hoe kwantumsensoren praktisch toepasbaar zijn in radiotechnologie. Dialogic heeft in opdracht van de RDI onderzoek gedaan naar de stand van de techniek en de mogelijke ontwikkelingen. Het werkveld is volop in ontwikkeling, maar de verwachting is dat kwantumsensoren de komende 5 tot 10 jaar...

 • september 2023
  Evaluatie van het zwaartekrachtprogramma

  In opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) evalueert Dialogic het Zwaartekrachtprogramma. Het Zwaartekrachtprogramma financiert consortia voor fundamenteel onderzoek. Het programma is bestemd voor consortia van wetenschappers die binnen hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het betreft middelen uit de eerste geldstroo...

 • september 2023
  Ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland

  Ransomware wordt gezien als een groot en groeiend probleem en wordt zelfs gezien als risico voor de nationale veiligheid. Bij een ransomware-aanval dringt de aanvaller de IT-systemen van het slachtoffer binnen om het slachtoffer de toegang tot het systeem of de bestanden ontnemen. Vaak worden de bestanden ook versleuteld en in veel gevallen wordt er tegenwoordig ook (gevoelige) data gestolen. Sla...

 • augustus 2023
  Hoe dragen de Energie-Innovatieregelingen bij aan het behalen van maatschappelijke missies?

  Het Nederlandse innovatiebeleid kende in het afgelopen decennium een verschuiving in focus van economisch verdienvermogen naar het behalen van maatschappelijke doelen en missies. Een aantal van die missies betreffen het Nederlandse energiesysteem. Om die missies en ook eerdere doelen te behalen, zijn verschillende regelingen in het leven geroepen. Dialogic heeft samen met SEO in de voorbije perio...

 • juni 2023
  Multipliereffecten in de culturele en creatieve sector

  Recentelijk hebben wij in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek gedaan naar de multipliereffecten en pay-off effecten in de culturele en creatieve sector. Wij hebben daarbij ingezoomd op de (1) economische effecten, (2) gezondheidseffecten en (3) effect van ontwerpend onderzoek. Economische effecten: de culturele en creatieve sector is goed voor 4,1% - 4,5% ...

 • juni 2023
  Innovatiestrategie Luchtvaart

  Op 13 juni heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, de Innovatiestrategie Luchtvaart aan de Kamer aangeboden. In de strategie wordt gekeken aan welke innovaties op dit moment wordt gewerkt om de luchtvaart stiller, duurzamer, veiliger en beter verbonden te maken. Ook wordt geïnventariseerd welke kansen er nog zijn op dit vlak. Hiermee worden publieke belangen uit de eerde...

 • juni 2023
  Advies mkb-ondersteunende structuur in Overijssel

  Dialogic heeft in de periode april-november 2022 de Provincie ondersteund om inzicht te verkrijgen hoe de Provincie kan bijdragen aan een toekomstbestendige, financierbare en gedragen mkb-ondersteunende structuur in Overijssel. Daartoe zijn zowel de vraagzijde als de aanbodzijde op verschillende manieren in beeld gebracht variërend van desk research, interviews, tafelsessies met ondernemers alsme...

 • juni 2023
  Evaluatie Onderzoeksdeel Toekomstfonds wijst op noodzaak heroverweging valorisatiebeleid

  Midden mei hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de evaluatie van het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds – voorzien van een eerste reactie in de vorm van een Kamerbrief - aangeboden aan de Tweede Kamer (zie Rijksoverheid.nl). Op verzoek van het Ministerie van EZK heeft Dialogic hiervan een evaluatie uitgevoerd. Het Toekomstfonds...

 • mei 2023
  Regioscan digitalisering MKB

  De afgelopen jaren is er een groot aantal publieke of publiek-private initiatieven ontstaan rondom mkb en digitalisering. Er is op regionaal en landelijk niveau weinig overzicht wat betreft de samenhang tussen en de focus en impact van deze initiatieven. Dit maakt het lastig voor beleidsmakers om beleidsinstrumenten met impact te identificeren, witte vlekken te signaleren en voor digitaliseringsin...

 • april 2023
  Evaluatie van het verlaagde btw-tarief

  In Nederland is er sprake van een gedifferentieerd btw-tarief. Het uitgangspunt is dat alle goederen en diensten onder het algemene tarief van 21% vallen. Het verlaagd tarief van 9% vormt daarop de uitzondering. In deze evaluatie draait het om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verlaagde btw-tarief. Om dit te onderzoeken zijn de volgende onderzoeksmethodes ingezet: deskstudie, interviews...

 • maart 2023
  Draagvlak voor alternatieve routes naar het leraarschap Informatica

  Veel schoolvakken in het vo kampen met een lerarentekort. Voor het vak Informatica ligt de vacaturedruk echter nu al op 22,6% en deze loopt naar verwachting op tot 61,4% in 2032. Het gevolg van de nijpende tekorten aan Informatica docenten en het feit dat het geen verplicht examenvak is maakt dat veel scholen het vak niet (meer) aanbieden aan scholieren in de bovenbouw van het havo/vwo. In een sam...

 • maart 2023
  Tussenevaluatie fiscale regelingen EV’s en PHEV’s

  In het Klimaatakkoord is bij de financiële en fiscale stimulering van Emissievrije Voertuigen (EV’s) afgesproken dat er in 2022/2023 een tussenevaluatie van de regelingen plaatsvindt, in aanvulling op de jaarlijkse toetsing (Hand-aan-de-Kraan [HADK]). Het doel van dit onderzoek is om tussentijds te reflecteren op de vraag in hoeverre de afgesproken fiscale regelingen van de EV's en PHEV's (Plug...

Laad meer