Is het verlaagde btw-tarief een goed instrument?

Lees verder

Hoe bestrijd je het tekort aan Informaticaleraren?

Lees verder

Hoe stimuleert Nederland gebruik van EV's en PHEV's?

Lees verder

Hoe kunnen studenten meer regie krijgen op studiedata?

Lees verder

Betalen naar Gebruik, hoe registreer je dat?

Lees verder

Uitdagingen en oplossingen voor een duurzame luchtvaartsector?

Lees verder

Economische kansen voor de cybersecuritysector?

Lees verder

Volg ons verhaal


 • Gisteren
  Economische kansen voor de cybersecuritysector

  Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht Dialogic de economische kansen voor de cybersecuritysector. Lees er meer over in het e-magazine voor de ONE Conference die vandaag en morgen plaatsvindt in Den Haag. Meer weten? Vraag het Reg Brennenraedts. ...

 • Gisteren
  RDI onderzoekt toepassing kwantumsensoren in radiotechnologie

  De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) volgt de ontwikkeling rondom kwantumtechnologie en wil weten hoe kwantumsensoren praktisch toepasbaar zijn in radiotechnologie. Dialogic heeft in opdracht van de RDI onderzoek gedaan naar de stand van de techniek en de mogelijke ontwikkelingen. Het werkveld is volop in ontwikkeling, maar de verwachting is dat kwantumsensoren de komende 5 tot 10 jaar...

 • 8 dagen geleden
  Evaluatie van het zwaartekrachtprogramma

  In opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) evalueert Dialogic het Zwaartekrachtprogramma. Het Zwaartekrachtprogramma financiert consortia voor fundamenteel onderzoek. Het programma is bestemd voor consortia van wetenschappers die binnen hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het betreft middelen uit de eerste geldstroo...

 • september 2023
  Ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland

  Ransomware wordt gezien als een groot en groeiend probleem en wordt zelfs gezien als risico voor de nationale veiligheid. Bij een ransomware-aanval dringt de aanvaller de IT-systemen van het slachtoffer binnen om het slachtoffer de toegang tot het systeem of de bestanden ontnemen. Vaak worden de bestanden ook versleuteld en in veel gevallen wordt er tegenwoordig ook (gevoelige) data gestolen. Sla...

 • augustus 2023
  Hoe dragen de Energie-Innovatieregelingen bij aan het behalen van maatschappelijke missies?

  Het Nederlandse innovatiebeleid kende in het afgelopen decennium een verschuiving in focus van economisch verdienvermogen naar het behalen van maatschappelijke doelen en missies. Een aantal van die missies betreffen het Nederlandse energiesysteem. Om die missies en ook eerdere doelen te behalen, zijn verschillende regelingen in het leven geroepen. Dialogic heeft samen met SEO in de voorbije perio...

 • juni 2023
  Multipliereffecten in de culturele en creatieve sector

  Recentelijk hebben wij in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek gedaan naar de multipliereffecten en pay-off effecten in de culturele en creatieve sector. Wij hebben daarbij ingezoomd op de (1) economische effecten, (2) gezondheidseffecten en (3) effect van ontwerpend onderzoek. Economische effecten: de culturele en creatieve sector is goed voor 4,1% - 4,5% ...

 • juni 2023
  Innovatiestrategie Luchtvaart

  Op 13 juni heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, de Innovatiestrategie Luchtvaart aan de Kamer aangeboden. In de strategie wordt gekeken aan welke innovaties op dit moment wordt gewerkt om de luchtvaart stiller, duurzamer, veiliger en beter verbonden te maken. Ook wordt geïnventariseerd welke kansen er nog zijn op dit vlak. Hiermee worden publieke belangen uit de eerde...

 • juni 2023
  Advies mkb-ondersteunende structuur in Overijssel

  Dialogic heeft in de periode april-november 2022 de Provincie ondersteund om inzicht te verkrijgen hoe de Provincie kan bijdragen aan een toekomstbestendige, financierbare en gedragen mkb-ondersteunende structuur in Overijssel. Daartoe zijn zowel de vraagzijde als de aanbodzijde op verschillende manieren in beeld gebracht variërend van desk research, interviews, tafelsessies met ondernemers alsme...

 • juni 2023
  Evaluatie Onderzoeksdeel Toekomstfonds wijst op noodzaak heroverweging valorisatiebeleid

  Midden mei hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de evaluatie van het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds – voorzien van een eerste reactie in de vorm van een Kamerbrief - aangeboden aan de Tweede Kamer (zie Rijksoverheid.nl). Op verzoek van het Ministerie van EZK heeft Dialogic hiervan een evaluatie uitgevoerd. Het Toekomstfonds...

 • mei 2023
  Regioscan digitalisering MKB

  De afgelopen jaren is er een groot aantal publieke of publiek-private initiatieven ontstaan rondom mkb en digitalisering. Er is op regionaal en landelijk niveau weinig overzicht wat betreft de samenhang tussen en de focus en impact van deze initiatieven. Dit maakt het lastig voor beleidsmakers om beleidsinstrumenten met impact te identificeren, witte vlekken te signaleren en voor digitaliseringsin...

 • april 2023
  Evaluatie van het verlaagde btw-tarief

  In Nederland is er sprake van een gedifferentieerd btw-tarief. Het uitgangspunt is dat alle goederen en diensten onder het algemene tarief van 21% vallen. Het verlaagd tarief van 9% vormt daarop de uitzondering. In deze evaluatie draait het om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verlaagde btw-tarief. Om dit te onderzoeken zijn de volgende onderzoeksmethodes ingezet: deskstudie, interviews...

 • maart 2023
  Draagvlak voor alternatieve routes naar het leraarschap Informatica

  Veel schoolvakken in het vo kampen met een lerarentekort. Voor het vak Informatica ligt de vacaturedruk echter nu al op 22,6% en deze loopt naar verwachting op tot 61,4% in 2032. Het gevolg van de nijpende tekorten aan Informatica docenten en het feit dat het geen verplicht examenvak is maakt dat veel scholen het vak niet (meer) aanbieden aan scholieren in de bovenbouw van het havo/vwo. In een sam...

 • maart 2023
  Tussenevaluatie fiscale regelingen EV’s en PHEV’s

  In het Klimaatakkoord is bij de financiële en fiscale stimulering van Emissievrije Voertuigen (EV’s) afgesproken dat er in 2022/2023 een tussenevaluatie van de regelingen plaatsvindt, in aanvulling op de jaarlijkse toetsing (Hand-aan-de-Kraan [HADK]). Het doel van dit onderzoek is om tussentijds te reflecteren op de vraag in hoeverre de afgesproken fiscale regelingen van de EV's en PHEV's (Plug...

 • maart 2023
  Hoe kunnen Learning Communities zo effectief mogelijk worden ingezet in de energietransitie?

  Voor de Topsector Energie onderzocht Dialogic het nut van Learning Communities voor de energietransitie, belemmeringen die zij al dan niet ervaren, tools die er voor de Learning Communities beschikbaar zijn en overwegingen voor publiek beleid met betrekking tot Learning Communities. Kort samengevat komt uit de studie naar voren dat (autonome) continuïteit van Learning Communities een belemmeri...

 • februari 2023
  Verkenning regie op studiedata door studenten

  In opdracht van Doorpakken op digitalisering en SURF heeft Dialogic een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden, randvoorwaarden en mogelijke partners voor een infrastructuur voor regie op studiedata. Onderwijsinstellingen en dienstenleveranciers verzamelen veel gegevens over studenten, die ontstaan door het geven van onderwijs, zoals gegevens uit (digitale) leermaterialen, maar ook uit proces...

 • februari 2023
  Onderzoek beleid op kennisveiligheid bij universiteiten en hogescholen

  In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert Oberon in samenwerking met Dialogic een 0-meting uit onder universiteiten en hogescholen. In deze 0-meting onderzoeken we de stand van implementatie van de Nationale Leidraad Kennisveiligheid en hoe opvolging is gegeven aan de oproep van de minister om een risicoanalyse van kennisveiligheid uit te voeren of te actualis...

 • februari 2023
  Gezocht: onderzoekers met een passie voor toegepast (beleids)onderzoek

  Wil jij bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en transities? Het benutten van de kansen die technologie en innovatie bieden voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is makkelijker gezegd dan gedaan. Dagelijks zijn bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties druk in de weer om op innovatieve wijzen te verduurzamen, te digitaliseren en te transformeren. De wereld van wet...

 • februari 2023
  Verkeersboetes uit het buitenland

  Wanneer je als Nederlander te hard rijdt op vakantie in Frankrijk valt steeds vaker de bekeuring in Nederland op de deurmat. Hiervoor worden in Europees verband kentekengegevens uitgewisseld. Dat gebeurt met behulp van het Europees informatiesysteem EUCARIS. Het CJIB publiceert elk jaar hoeveel verkeersboetes naar elk ander Europees land verstuurd zijn en hoeveel er zijn betaald; maar betalen Nede...

 • januari 2023
  Kilometerregistratie Betalen naar Gebruik

  Het kabinet wil per 1 januari 2030 een eenvoudig vormgegeven kilometerheffing invoeren: een vlak tarief over alle gereden kilometers, zonder onderscheid naar tijd en plaats. Daarbij past een zo eenvoudig mogelijk kilometerregistratiesysteem. De centrale afweging gaat over de acceptatie van het risico op tellermanipulatie tegenover de kosten en complexiteit van het registratiesysteem. Een registrat...

 • januari 2023
  Wees voorzichtig met cijfers als selectiecriteria

  Bachelor cijfers voorspellen maar in beperkte mate het toekomstig studiesucces van masterstudenten. Pas als de vooropleiding voldoende verwant is aan de master, vormen eerder behaalde resultaten betrouwbare indicatoren. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Meer weten? Vraag het Dialogic-collega Timon de Boer.    ...

 • december 2022
  Beter zicht op ransomware

  Er bestaat momenteel geen betrouwbaar beeld van de ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland en de schade die daaruit voortkomt. Dit bemoeilijkt een effectieve bestrijding. Dialogic onderzoekt voor het WODC hoe de aard en omvang van ransomware-aanvallen goed in beeld gebracht kan worden. Het risico op een cyberaanval is groot en groeiend. Ransomware (gijzelsoftware) is een ...

Laad meer