Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben Dialogic en APE de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009 - 2012 geëvalueerd. In artikel 30 van deze wet is bepaald dat de minister van OCW de Tweede Kamer binnen vijf jaar (thans vier jaar) na inwerkingtreding van de wet en vervolgens telkens na vier jaar verslag uitbrengt over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk.

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Media, Letteren en Bibliotheken hebben Dialogic en APE de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009 - 2012 geëvalueerd. In dit rapport doen wij verslag van de tweede evaluatie die zich richt op vier onderdelen:

 • Een analyse van de positie van het wetenschappelijke boek over de periode 2009-2012.
 • Een meting en verklaring van de ontwikkelingen in de pluriformiteit van het titelaanbod en in de brede beschikbaarheid van het boek over de periode 2009 - 2012.
 • Een analyse van de gevolgen van de digitalisering voor de werkingssfeer van de wet.
 • Een beoordeling van de functionaliteit van de vaste prijs in het licht van de huidige (en in de toekomst verwachte) marktsituatie van de fysieke boekhandel in vergelijking met de effectiviteit en efficiëntie van eventuele alternatieven voor dit instrument.

Aanbevelingen uit de evaluatie zijn:

 • De houdbaarheid van de huidige interpretatie van brede beschikbaarheid(fijnmazig netwerk van geografisch verspreide boekhandels)in de context van internetverkopen en de mate waarin internetboekhandels en fysieke boekhandels elkaars substituut zijn, dan wel elkaar aanvullen.
 • De effectiviteit van de Wet op de vbp voor verschillende categorieën boeken, bijvoorbeeld meer relevantie voor literair-culturele titels en minder relevantie voor wetenschappelijke titels.
 • Bij elke eventuele aanpassing van de wet moet de vraag worden gesteld welke impact zij heeft op (1) de positie van literair-culturele titels als cultuurgoederen, en (2) op het belang van de fysieke boekhandels als een van de schakels waarlangs (literaire) boeken worden verspreid.
 • De impact van een eventuele aanpassing van de Wet op de vbp op marktmacht van verschillende aanbieders. Een eventuele afschaffing van de Wet op de vbp zal leiden tot prijsconcurrentie die de positie van de fysieke boekhandel verder zal aantasten ten gunste van grote online aanbieders en branchevreemde aanbieders.
 • De impact van eventuele aanpassingen van de Wet op de vbp op de unieke collectieve distributie-infrastructuur in Nederland die zowel meerwaarde heeft voor de fysieke als de internetboekhandel. Eventuele aanpassingen of afschaffing zou deze infrastructuur kunnen aantasten en een negatief effect kunnen hebben op de beschikbaarheid van boeken voor de consument.
 • Een eventuele aanpassing van de Wet op de vbp biedt een gelegenheid om een breder publiek te informeren over deze wet.
 • Publicatienummer
  2013.058-1402
 • Publicatiedatum
  1 november 2013
 •  
 • Projectnummer
  2013.058
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant