Outlook digitale infrastructuur Nederland

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we in beeld gebracht in hoeverre Nederlandse huishoudens nu of voor 2023 over een vaste internetverbinding van ten minste 100 Mbit/s kunnen beschikken.

Aanpak
Op basis van data van netwerkeigenaren, onze marktkennis en openbare uitrolplannen hebben wij de huidige 100 Mbit/s-dekking geïnventariseerd en een inschatting gedaan van de gebieden waar wij nog wel (of juist geen) uitrol verwachten.

Uitkomsten
Uit onze analyse bleek dat al 97,4% van de huishoudens kan beschikken over 100 Mbit/s of meer (stand: medio 2019).

Verschillende partijen rollen op dit moment hoogwaardige vaste aansluitnetwerken uit in kernen, buitengebieden en op bedrijventerreinen. Wij verwachten daarom de komende jaren een verdere toename van het aantal huishoudens dat over een verbinding van tenminste 100 Mbit/s kan beschikken.

Volgens onze inschatting resteert er straks een groep van circa 50.000 huishoudens (ofwel 0,5%) die nog steeds niet over een hoogwaardige vaste verbinding kan beschikken. Het gaat om 20.000 huishoudens in de kernen en 30.000 huishoudens in de buitengebieden.

Handelingsperspectieven
Vooralsnog zien we geen noodzaak voor grootschalige stimulerende of financierende interventies vanuit de betrokken overheden (rijk, provincie en gemeente). De meeste gebieden zijn primair gebaat bij uniformering van de aanlegvoorwaarden (leges, degeneratiekosten), coördinatie van uitrol (toezicht) en het afsluiten van convenanten waarin de verdere (werk)afspraken rondom de aanleg worden vastgelegd.

Voor de echt moeilijke, geïsoleerde adressen liggen de oplossingsrichtingen, naast simpelweg accepteren, in de hoek van eindgebruikerssubsidies of het opzetten van een staatssteuntraject. Onder acceptatie behoort ook het inzetten op (toekomstige) kwaliteits- en prijsverbeteringen van mobiele en hybride netwerken. Denk hierbij aan 4G/5G, een vast-draadloos netwerk en individuele straalverbindingen.

Benieuwd naar de resultaten van je eigen provincie, gemeente of woning? Kijk dan naar de uitkomsten op: overzichtskaart vaste internetverbindingen in Nederland

 

  • Projectnummer
    2019.084
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Menno Driesse
Senior researcher / consultant