Evaluatie Nationaal Antennebeleid

In 2000 is de Nota Nationaal Antennebeleid (Nota NAB) vastgesteld door de Tweede Kamer. Het nationale antennebeleid is een interdepartementaal beleid waarvoor de bewindslieden van EZ en VROM verantwoordelijk zijn. Het departement van Economische Zaken heeft daarbij een initiërende en coördinerende rol. Het antennebeleid heeft als centrale doel het binnen duidelijke kaders van volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid stimuleren en faciliteren van voldoende ruimte voor opstelpunten van antennes.

Deze beleidsevaluatie van het nationale antennebeleid beantwoordt de volgende vraag: Is aan het centrale doel en de afgeleide doelstellingen van het nationale antennebeleid voldaan? De vraagstelling wordt uitgewerkt in vier categorieën, namelijk doeltreffendheid, doelmatigheid, uitvoering en toekomst van het antennebeleid. Ter beantwoording van deze vragen wordt een aanpak gehanteerd met de volgende onderdelen: deskresearch, interviews bij partijen die betrokken zijn bij het antennebeleid, een schriftelijke vragenlijst over antennebeleid bij gemeenten en een logboekonderzoek onder burgers.

Het antennebeleid is in de afgelopen vijf jaar geconfronteerd met geplande en ongeplande ontwikkelingen. Deze worden in de rapportage vrijwel allemaal beschreven. Een aantal van deze ontwikkelingen nodigt de Rijksoverheid uit om het nationale antennebeleid op onderdelen aan te passen. Inhoudelijk hoeven de centrale en afgeleide doelstellingen wellicht geen aanpassing, omdat zij al naar een balans streven tussen de verschillende belangen. Zij winnen echter aan kracht wanneer de doeleinden concreter worden benoemd en de geprefereerde balans explicieter wordt gemaakt. Hierover kan de Rijksoverheid beter communiceren met de buitenwereld. Ten behoeve van de toekomstvastheid van het beleid is het wel van belang dat de Rijksoverheid meer aandacht geeft aan het (beter) effectueren van beleidsinstrumenten, bijvoorbeeld de Gedragslijn en de publieke informatievoorziening. Kortom, meer nadruk op de uitvoering. Het meest dominante beleidsinstrument - het Antenneconvenant - vergt beperkte aanpassingen.

 • Publicatienummer
  2005.061-0602
 • Publicatiedatum
  1 maart 2006
 •  
 • Projectnummer
  2005.061
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant