Breedband in Utrecht

Het breedbandbeleid van de provincie Utrecht is momenteel met name gericht op het aanjagen van vraagbundelingstrajecten op bedrijven- en kantoorlocaties (Fiber-to-the-Business). De provincie Utrecht heeft echter de ambitie om naast bedrijventerreinen haar breedbandbeleid te verbreden in de richting van woonhuizen (Fiber-to-the-Home). Daarnaast wil ze ook de ontwikkeling van breedbandtoepassingen voor de sectoren onderwijs en zorg stimuleren (Fiber-to-the-Institute). Voorafgaand aan de uitwerking van een dergelijke strategische agenda dient eerst in kaart gebracht te worden welke infrastructuur al aanwezig is binnen de provincie Utrecht, hoe deze gebruikt wordt en welke breedbandinitiatievener inmiddels in de 29 gemeenten gestart zijn.

Dialogic voert een algemene inventarisatie uit van de huidige stand van zaken van breedbandontwikkelingen in de provincie Utrecht. Het betreft zowel de beschikbaarheid als het gebruik van breedband. Naast een inventarisatie van aanwezige infrastructuur is het van belang een goede indicatie te krijgen van het huidige aantal en type breedbandgebruikers. Doel van de inventarisatie is het verkrijgen van een goed overzicht van de stand van zaken in de Utrechtse gemeenten op het gebied van breedbandontwikkelingen. Om de kansen van breedband optimaal te benutten zal de inventarisatie als input dienen bij het bepalen van het toekomstige breedbandbeleid van de provincie.

De provincie Utrecht loopt redelijk voorop als het gaat om het gebruik van ICT door huishoudens. Er zijn relatief veel PC´s en Internetaansluitingen, c.q Internetgebruikers. Ook de kwaliteit van deze aansluitingen is relatief hoog te noemen. Ook als het gaat om een toepassing als elektronisch winkelen dan loopt men in Utrecht voorop. Inwoners van Utrecht hebben een breed scala aan mogelijkheden om zich met Internet te verbinden. Abonnementen voor consumenten variëren in prijs van minder dan €200 per jaar tot bijna €1000. Consumenten van echte breedband lijken een ander patroon van gebruik te hebben dan veel huidige gebruikers van midband. Indien de mogelijkheden er zijn, dan zal zowel op het gebied van zorg als van entertainment in het bijzonder de upload toe kunnen nemen.

Wanneer wij de inventarisatie van het breedbandbeleid in de 29 gemeenten in de provincie Utrecht overzien, komen wij tot het volgende voorlopige beeld:

Gemeentelijk breedbandbeleid is vooral bij de kleinere gemeenten grotendeels afwezig en beperkt zich tot enkele grotere gemeenten zoals Amersfoort, Soest en Nieuwegein. Zelfs in de gemeente Utrecht waar wel enkele breedband-, c.q. glasvezelinitiatieven zijn gestart, is een actief breedbandbeleid niet aan de orde.

De beschikbaarheid van midband (ADSL en kabel) in de 29 onderzochte Utrechtse gemeenten blijkt hoog. Witte vlekken voor midband - c.q. plaatsen waar via ADSL of kabel geen Internettoegang beschikbaar is - doen zich nauwelijks voor of worden niet als een serieus probleem geconstateerd.

Van bovenlokale samenwerking is maar zeer beperkt sprake.

Bedrijfsterreinen in de provincie Utrecht lijken bij voorlopige verkenning nog maar zeer beperkt ontsloten via glasvezelnetwerken.

Voorbeelden van glasvezelprojecten gericht op bedrijven(terreinen) zijn onder meer Papendorp in Utrecht, Breednet in Amersfoort, Veenendaal en potentieel het nieuwe bedrijfsterrein Larenstein in de Bilt.

 • Publicatienummer
  2005.101-0607
 • Publicatiedatum
  6 april 2006
 •  
 • Projectnummer
  2005.101
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Utrecht
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner