Shared services ICT

Deze verkenning beoogt meer inzicht te bieden in de wijze waarop opschaling van innovatieve ICT-diensten in zorg, onderwijs en veiligheid verloopt en kan worden bevorderd. De focus van deze verkenning is met name gericht op het leren van initiatieven op het gebied van de invoering, inrichting en exploitatie van concrete ICT-diensten met toegevoegde waarde voor eindgebruikers. Daartoe zijn in totaal negen cases met vernieuwende organisatiegrens-overschrijdende ICT-diensten en toepassingen geïdentificeerd en beschreven op een zodanige wijze dat:

  • Generieke en herbruikbare oplossingen en/of bouwstenen afgeleid kunnen worden (oplossingen kunnen technologisch, organisatorisch en/of financieel van aard zijn);
  • Aangrijpingspunten voor beleid (en in het bijzonder voor EZ/DGTP) in beeld komen, opdat bijgedragen kan worden aan opschaling van breder toepasbare ICT-oplossingen.

De lessen en aangrijpingspunten voor beleid in deze verkenning zijn talrijk. De belangrijkste tien hebben we als volgt omschreven:
1. Ontwikkel gemeenschappelijke bouwstenen of basisvoorzieningen nadrukkelijker in gezamenlijkheid.
2. Zorg dat het perspectief van gebruikers en ketens het vertrekpunt is voor de inrichting van de ICT-dienstverlening.
3. Stimuleer gedeelde (beheers)voorzieningen voor ICT-ondersteuning.
4. Breng een scheiding aan tussen basisinfrastructuur, de diensten en de toepassingen (applicaties).
5. Zorg voor versterking van bestaande intermediaire (sectorale) organisaties teneinde voorzieningen, randvoorwaarden en initiatieven op het organisatieniveau, het sectorniveau en het landelijke niveau beter op elkaar af te stemmen. (middle up down strategie).
6. Kies in de aanpak van de projecten voor een stapsgewijze ontwikkeling (een ingroeimodel, stap voor stap toepassingen en functionaliteiten toevoegen, 20-80 regel) in plaats van een radicale (via ambitieuze landelijke implementatieprojecten) en/of integrale blauwdrukaanpak.
7. Stimuleer en geef voorrang aan trajecten met vraagbundeling en een duidelijke gebruikersbetrokkenheid.
8. De kans op succesvolle opschaling is groter naarmate een netwerk opener is, nieuwe spelers kunnen aanhaken en niet het beeld bestaat van een closed shop.
9. Schaalbaarheid staat of valt met houdbare business cases.
10. Er moeten antwoorden gevonden worden voor het probleem van de scheve verdeling bij het neerslaan van kosten en baten.

  • Projectnummer
    2004.020
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner