Onderzoek fieldlabs Zuid-Holland

Fieldlabs lijken een nieuwe panacee in de wereld van economische ontwikkeling, missiegedreven innovatiebeleid, ontwikkeling van kennis- en innovatie-ecosystemen, valorisatie en beroepsonderwijs. Steeds vaker klinkt de roep om een fieldlab, een living lab of een proeftuin als een soort van duizend-dingen-doekje dat van pas komt bij elk initiatief waarbij bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en/of onderwijsinstellingen (en soms ook georganiseerde groepen gebruikers of burgers) betrokken zijn.

Zuid-Holland kenmerkt zich door een inmiddels uitgebreide infrastructuur van fieldlabs en andersoortige grootschalige experimenteeromgevingen. Hierin gaan kennisontwikkeling en kennistoepassing hand-in-hand en ze vormen een belangrijke aanvulling op het lineaire model van opeenvolgende kennisproductie en -toepassing waarin veel ontwikkelde kennis niet wordt toegepast en ruimer benut (de bekende kennisparadox).

Vraag is echter hoe de zojuist genoemde fieldlab-infrastructuur in Zuid-Holland zich in de nabije toekomst verder ontwikkelt en vooral hoe Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en Metropoolregio Rotterdam Den Haag – die alle drie al betrokken zijn bij een reeks van initiatieven – hier het beste aan kunnen bijdragen.

In dit onderzoek hebben we alle fieldlabs en fieldlab-achtige initiatieven in de provincie Zuid-Holland in kaart gebracht en getypeerd. Daarnaast is een afwegingskader opgesteld dat gebruikt kan worden door de drie opdrachtgevers – Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en MRDH – om te bepalen hoe elk zich kan verhouden tot bestaande en nieuwe fieldlab-initiatieven.

 • Publicatienummer
  2022.001
 • Publicatiedatum
  3 oktober 2022
 •  
 • Projectnummer
  2022.001
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Zuid-Holland
  InnovationQuarter
  Metropoolregio Rotterdam Den Haag
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner