Nulmeting diensteninnovatie & ICT

Eind 2008 heeft een consortium, bestaande uit Novay, Holland Financial Centre (HFC) en IIP Create, een plan uitgewerkt dat uiteindelijk heeft geleid tot de start van het innovatieprogramma Diensteninnovatie & ICT. Het innovatieprogramma richt zich niet op de maakindustrie zoals bij veel andere innovatieprogramma’s het geval is, maar op de dienstensector. Het belang van die sector voor Nederland is groot. De dienstensector draagt voor circa 70% bij aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) en is een belangrijke driver voor de werkgelegenheidsontwikkeling (de dienstensector is volgens het CPB een echte banenmotor).

Het innovatieprogramma diensteninnovatie & ICT (DIICT) richt zich op de ontwikkeling van nieuwe diensten in de financiële sector en de creatieve sector. Binnen die sectoren focust het programma op de meest kansrijke gebieden: financiële logistiek en slimme informatie- en mediadiensten. Het programma beoogt de concurrentiekracht van die sectoren substantieel te versterken en een gezonde en dynamische ontwikkeling te stimuleren. De ambitie van het programma is dat Nederland zich ontwikkelt tot een Hub for Smart Content Services en een Centre of Excellence for Financial Logistics.

Als onderdeel van de Monitoring- & Effectmetingscyclus wordt voor elk innovatieprogramma een nulmeting gehouden. Voor DIICT voert Dialogic deze samen met Technopolis uit. De nulmeting schetst de beginsituatie en legt de basis voor de beoordeling van de voortgang van het programma gedurende de looptijd. Een belangrijk onderdeel van deze studie is het raadplegen van deelnemers en niet-deelnemers middels enquêtes en interviews. Verder zal er veel feitelijk datamateriaal verzameld worden. De nulmeting van het innovatieprogramma Diensteninnovatie & ICT bestaat uit drie fasen.

 • In de eerste fase ligt de nadruk op het vaststellen, definiëren en operationaliseren van de indicatoren die zullen worden gemeten. Belangrijk is hierbij de afbakening van het domein Diensteninnovatie & ICT en het in kaart brengen van de beschikbare databronnen en de methodeontwikkeling voor additionele data.
 • In de tweede fase vindt de feitelijke dataverzameling plaats, wordt er een elektronische enquête uitgezet en worden interviews gehouden met de belangrijkste bedrijven en kennisinstellingen.
 • De derde fase staat in het teken van analyse van de verzamelde gegevens en rapportage, waarbij we ook op systeemniveau zullen kijken.
 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 april 2011
 •  
 • Projectnummer
  2010.049
 • Opdrachtgever(s)
  Agentschap NL
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur