Monitoring & audit Regeling Betalokalen

In de periode februari t/m juni 2007 heeft het Platform Bèta Techniek (PBT) op verzoek van het Ministerie van OCW (Centrale Financiën Instellingen, CFI) - de "subsidieregeling lokalen en bètavakken havo/vwo" op de rails gezet en uitgerold. Gelden uit FES - inkomsten (Fonds Economische Structuurversterking) zijn vrijgemaakt om de bèta-infrastructuur van havo/vwo scholen te verbeteren, voor zowel bouwkundige zaken als de inrichting. Dialogic heeft het Platform bij dit selectieproces ondersteund. Als resultaat van het selectieproces is de aanvraag van 150 van de 273 scholen gehonoreerd.

De regeling is in een volgende fase gekomen. De scholen waarvan de aanvraag is gehonoreerd, kunnen overgaan tot uitvoering van hun ingediende plannen. Het ministerie heeft het Platform eveneens verzocht om inhoudelijk toezicht te houden op de implementatie van de regeling middels een monitoring- en auditproces (M&A), parallel aan deze implementatie. PBT heeft Dialogic verzocht om de uitvoering van deze regeling in de scholen waarvan de aanvraag is gehonoreerd, te monitoren en auditen.

De bètatechnische infrastructuur verkeert op veel vo-scholen in een matige of zelfs slechte staat, wat de keuze van havo- en vwo-leerlingen voor een bètatechnische vervolgopleiding in negatieve zin beïnvloedt. Om dit aan te pakken heeft de minister van OCW de regeling "aanvullende bekostiging lokalen bètavakken havo/vwo" ingesteld. De eerste resultaten van deze regeling worden in deze effectmeting gerapporteerd.

Twee jaar na de regeling kan nog geen effect op de doorstroom verwacht worden; de aanpassingen vanuit de Regeling Bètalokalen zijn nog niet lang genoeg in gebruik. Subsidies die zijn ingezet voor aanpassingen voor de onderbouw hebben over minimaal vijf jaar een zichtbaar effect op de doorstroom. Wel laten de havo-N-profielscores van de toegekende scholen een significante stijging zien ten opzichte van de N-profielscore van de niet-toegekende scholen en de scholen die geen aanvraag hebben gedaan. Op het vwo ligt de N-profielscore van de toegekende scholen hoger dan die van de andere groepen, maar het verschil in de stijging tussen deze groepen is niet significant. Binnen de groep van toegekende scholen stijgt de N-profielscore van scholen met slechte prestaties en slechte faciliteiten op de havo sterk ten opzichte van de andere scholen. Op het vwo is deze stijging nog sterker en is het verschil in stijging tussen deze groepen significant.

Er is volgens de scholen een duidelijk effect van de Regeling op de bètavernieuwing binnen de school. Eveneens heeft de Regeling Bètalokalen verschillende aspecten van bèta-integratie vergroot, in het bijzonder de integratie van bètavakken in de onderbouw. De meeste aspecten van ICT-readiness zijn bij de scholen aanwezig, maar waren dit al vóór de Regeling. De helft van de scholen geeft dan ook aan dat ICT-readiness niet is geïntensiveerd ten opzichte van 2007.

Leerlingen geven een hogere waardering voor de bètafaciliteiten in deze effectmeting in vergelijking met de nulmeting. Ze zijn significant meer tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van de faciliteiten. De docenten zijn ook meer tevreden over de nieuwe faciliteiten; de waardering over de verschillende faciliteiten ligt significant hoger in vergelijking met de nulmeting en ook de stijging van de rapportcijfers is significant. De toename in bèta-integratie, ICT-readiness en tevredenheid vertoont geen samenhang met N-profielscores of de doorstroomcijfers.

De Regeling Bètalokalen heeft daarnaast een effect op de investeringen van scholen. De Regeling heeft investeringen in bètafaciliteiten naar voren gehaald (in de tijd) en scholen investeren gemiddeld meer dan de vereiste 50% cofinanciering. De Regeling heeft eveneens effect op de onderlinge samenwerking binnen de scholen, wat zich onder andere uit in gezamenlijke vakken, studiedagen, meer betrokkenheid vanuit de directie voor bèta en meer externe en interne profilering van de bètavakken.

 • Publicatienummer
  2007.051-1013
 • Publicatiedatum
  1 juli 2008
 •  
 • Projectnummer
  2007.051
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner