Mid Term Review DPI

Het DPI is een technologisch topinstituut (TTI) dat sinds 1997 bestaat. Sinds de start van de programmatische aanpak van het Nederlandse innovatiebeleid (2007/2008) ressorteert DPI onder het Polymeren Innovatie Programma (PIP) van het Innovatietraject Chemie. DPI is verantwoordelijk voor track 2 van het PIP. Dit houdt in dat DPI op een publiek/private manier polymerenonderzoek aanstuurt in Nederland. Private partijen en het ministerie van EZ (via SenterNovem) brengen financiële middelen in voor de uitvoering van het onderzoek en bepalen mede de onderzoeksagenda. Vervolgens kunnen (consortia van) publieke kennisinstellingen voorstellen indienen (via een open call) en instaan voor de uiteindelijke uitvoering van het onderzoek.

In de reserveringsbrief (2007) voor de middelen van het DPI is een mogelijke verlenging aangekondigd. Verlenging zou betekenen dat DPI kan rekenen op voortzetting van de steun in de jaren 2012 en 2013. Een Mid Term Review (MTR) in 2010 ligt ten grondslag aan de beslissing om de steun aan het DPI al dan niet te verlengen. Dialogic voert deze MTR uit.

De kernvraag voor de MTR DPI is: in hoeverre is DPI op weg om de doelstellingen, die bij goedkeuring van de plannen door de SAC zijn vastgelegd, te realiseren?

Twee jaar na de start van het PIP kunnen er nog geen uitspraken gedaan worden over de mate waarin de oorspronkelijke doelstellingen gerealiseerd zullen worden. Wel is het mogelijk om de prestaties van DPI tot nu toe te beoordelen en de meningen van bedrijven en kennisinstellingen over DPI te peilen. Op grond daarvan kan vervolgens beoordeeld worden of DPI al dan niet goed op weg is.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 februari 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.127
 • Opdrachtgever(s)
  SenterNovem
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner