Marktconsultatie standaard e-factureren

De invoering van elektronisch factureren, als vervanging van papieren facturen en handmatige fcatuurhandelingen, kan zowel voor de overheid als het bedrijfsleven een reductie van financiële lasten en verwerkingstijd opleveren. De adoptie en implementatie van e-Factureren kent echter een aantal barrières. Eén barrière zou het ontbreken van standaard ten behoeve van e-Factureren kunnen zijn. Aan de hand van interviews brengt dit onderzoek de houding in kaart van verschillende branchevertegenwoordigers en softwareleveranciers in Nederland ten aanzien van standaarden voor e-Factureren.

In het onderzoek is eerst de toepassing van verschillende vormen van e-Factureren geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat e-Factureren in de meeste branches (en ook bij veel softwareleveranciers) nog in de kinderschoenen staat. Vooral de branches waarin het MKB een groot aandeel heeft, zien nog niet de meerwaarde van e-Factureren in het algemeen. In hun perceptie is het aantal facturen dat zij versturen en ontvangen daarvoor te gering. Hier zijn de gepercipieerde voordelen en risico´s dus meer het probleem dan het ontbreken van standaarden. In de publieke sectoren beheren interveniërende partijen vaak het factureringsproces tussen organisaties, en digitaliseren dit bijvoorbeeld via Electronic Invoice Presentment and Payment (EIPP; e-Facturering via het Internet).

Enkele specifieke branches in de transport-, agri- en foodbusiness zijn wel al langer bezig met e-Factureren, i.c. e-invoicing. Deze branches hebben in de meeste gevallen reeds hun eigen (EDI/EDIFACT-)standaard voor e-invoicing ontwikkeld.

De 19 door ons onderzochte softwareleveranciers bieden weinig specifieke functionaliteiten aan voor B2B e-invoicing of EIP(P), met uitzondering van SAP, Microsoft en Exact. De meeste softwareleveranciers nemen een afwachtende houding aan.

Het ontbreken van awareness ten aanzien van de potentiële meerwaarde van e-Factureren overschaduwt in veel branches de discussie over standaarden. Zolang bedrijven de kosten en risico´s als te hoog inschatten zullen zij terug blijven vallen op papieren facturen en handmatige factuurverwerking. Wat betreft de risico´s wordt door zowel branchevertegenwoordigers als softwareleveranciers aangegeven dat de Belastingdienst haar goedkeuring dient te geven e-Factureren en de mogelijke standaarden hiervoor. De internationaal georiënteerde branches noemen bovendien de verschillen in internationale wet- en regelgeving ten aanzien van e-invoicing als een potentieel probleem.

Tenslotte blijkt uit de rondgang langs brancheorganisaties en stakeholders dat men verwacht dat de rijksoverheid ook zélf e-Factureren gaat toepassen. Hiertoe kan de overheid samenwerken met de transport-, agri- en foodbusiness, die reeds ervaring heeft met e-invoicing. Daar waar de overheid centrale inkoopmacht heeft speelt het vraagstuk welke standaard zij voor haar eigen inkooppraktijk zou kunnen hanteren. Een aantal geïnterviewden gaf aan dat de Nederlandse overheid haar e-Factureren-standaard zou moeten afstemmen op de integratieve en internationaal erkende UN/CEFACT-standaard voor cross-industry invoicing.

 • Publicatienummer
  2007.115-0820
 • Publicatiedatum
  1 juni 2008
 •  
 • Projectnummer
  2007.115
 • Opdrachtgever(s)
  GBO.Overheid
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner