Evaluatie VABB-SHW, BOF en OJO

In opdracht van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft Dialogic in de periode oktober 2017 – juli 2018 de evaluatie uitgevoerd van zowel het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW), de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) alsook de Omkadering van Jonge Onderzoekers (OJO). Gezien de inhoudelijke en juridische verbanden en de periode waarin de evaluaties dienden plaats te vinden, werden de drie evaluaties samengebracht in één evaluatieopdracht.

• Evaluatie VABB-SHW: In deze evaluatie is gekeken naar de opzet en werking van deze Databank, waarin publicaties zijn opgenomen van onderzoekers uit de Sociale en Humane Wetenschappen (SHW) die zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit. Deze publicaties waren voorheen niet telbaar op basis van bestaande databanken (zoals Web of Science). Met de bouw van het VABB-SHW kunnen ook deze publicaties worden meegewogen bij de bepaling van de verdeling van de BOF-middelen over de universiteiten (een van de parameters uit de verdeelsleutels omvat het aantal publicaties).

• Evaluatie BOF: De Vlaamse universiteiten stellen iedere vijf jaar een strategisch beleidsplan op waarin ze voor de komende vijf jaar de hoofdlijnen schetsen van hun beleid inzake het wetenschappelijk onderzoek. De Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) worden door de Vlaamse overheid toegekend aan de universiteiten om het fundamenteel onderzoek te financieren. In deze evaluatie is gekeken naar de bijdrage die de BOF leveren aan het onderzoeksbeleid van de universiteiten, maar ook de rol en de positie van de BOF in het Vlaams onderzoeksbeleid.

• Evaluatie OJO: De ondersteuning van jong talent is een belangrijk speerpunt in het onderzoeksbeleid van de universiteiten. Onderdeel daarvan is dat Vlaamse universiteiten hun doctoraatsscholen (Doctoral Schools) uitbouwen, waarbij ingezet wordt op het rekruteren van internationale doctoraatsstudenten (PhD’s), een opleidingsaanbod waarbij er oog is voor zowel interdisciplinaire verbreding als ook verdieping en het bevorderen van loopbaanperspectieven. De universiteiten ontvangen voor de maatregelen in het kader van de ‘omkadering jonge onderzoekers’ (OJO) middelen van de Vlaamse overheid. In de evaluatie is gekeken naar de bijdrage van OJO als onderdeel van het onderzoeksbeleid van de universiteiten alsook van het Vlaams onderzoeksbeleid.

In alle drie de onderzoeken werd gebruik gemaakt van een mix van methoden: deskstudie, een interviewronde en een internationale benchmark (voor VABB-SHW en BOF). Daarnaast werd in de evaluaties ook een internationaal panel van experts ingezet.

 • Publicatienummer
  2017.074
 • Publicatiedatum
  30 augustus 2018
 •  
 • Projectnummer
  2017.074
 • Opdrachtgever(s)
  Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant