Evaluatie Toegepast Onderzoeksorganisaties (TO2)

In Nederland wordt een substantieel deel van het toegepaste onderzoek uitgevoerd door de toegepaste onderzoeksorganisaties (TO2): TNO, WR, Deltares, NLR en MARIN. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) evalueert deze instellingen eens per vier jaar. In 2020 heeft het ministerie van EZK voor de tweede keer de opdracht gegeven voor de evaluatie van alle TO2, over de periode 2016 tot en met 2019.

De evaluatiecommissie, onder voorzitterschap van prof. dr. ir. Wim van Saarloos, is tot de evaluatie gekomen op basis van aangeleverde kwantitatieve informatie, zelfevaluaties en een site visit. Deze commissie bestond uit een overkoepelende evaluatiecommissie en vijf subevaluatiecommissies, voor elke TO2 één. Dialogic heeft, samen met Technopolis en SEO, de evaluatiecommissies ondersteund bij de uitvoering van haar taak. Het onderzoek heeft geresulteerd in vijf instellingsrapporten (één per TO2) en een syntheserapport over de gehele TO2-onderzoeksportfolio getiteld ‘Excellent toegepast onderzoek voor maatschappelijke missies’.

Uit de rapporten blijkt onder meer dat over de hele linie de kwaliteit en impact van het werk van de instellingen goed tot zeer goed is, en op onderdelen tot de wereldtop van het betreffende vakgebied behoort. Deze kennis en kunde zetten de TO2-instellingen succesvol in ten behoeve van maatschappij en bedrijfsleven. De vitaliteit van de TO2 is, in vergelijking met de vorige evaluatie, aanzienlijk toegenomen. Door een verhoging van de investering van de overheid, door het aanscherpen van hun strategieën en het versterken van hun personeelsformatie zijn vrijwel alle TO2 erin geslaagd hun kennisbasis te versterken en hun onderzoek sterker te richten op de grote maatschappelijke vraag naar gerichte kennis op hoog niveau en de vertaling daarvan naar de praktijk. De financiering van de onderzoeksinfrastructuur, waarvoor op dit moment een structurele oplossing ontbreekt, ziet de commissie als een van de belangrijkste knelpunten. Een ander knelpunt is de toegankelijkheid van de TO2-instellingen voor het mkb. De evaluatiecommissie TO2 doet verschillende aanbevelingen voor de oplossing van deze (en andere) knelpunten.

Op 29 april zijn de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

 • Publicatienummer
  2020.058
 • Publicatiedatum
  31 maart 2021
 •  
 • Projectnummer
  2020.058
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner