Evaluatie Sportbureau

Het landelijke sportbeleid richt zich naast topsport ook steeds meer op de breedtesport. Hieronder wordt alle sport verstaan die niet-professioneel en niet op topsportniveau wordt beoefend. De ondersteuning voor deze breedtesport richt zich voornamelijk op de lokale sportverenigingen. De gemeente Roosendaal is zich bewust van de importantie van sport in de maatschappij en geeft daarom veel aandacht aan het optimaliseren van haar sportbeleid. De uitvoering van dit sportbeleid is grotendeels de verantwoordelijkheid van het Sportbureau Roosendaal (SBR).

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop invulling is gegeven aan het sportbeleid laat de gemeente Roosendaal een evaluatie uitvoeren. Zo kan het sportbeleid in de toekomst verder ontwikkeld worden. Dialogic organiseert hiervoor twee EVS-sessies waarin een aantal stellingen werden behandeld.

De EVS-sessies hebben een beeld opgeleverd van welke problemen er in de uitvoering van het sportbeleid spelen en welke problemen als meest urgent of knellend worden ervaren. De aangedragen oplossingen zijn weliswaar waardevol maar worden veelal geformuleerd in nogal algemene en weinig operationele termen. Nadere uitwerking lijkt hier noodzakelijk.

Onze suggestie is om die vertaalslag naar meer operationele oplossingen neer te leggen bij de voornaamste stakeholders, inclusief dragers van het gemeentelijke sportbeleid en vertegenwoordigers van het sportbureau, en van de (grotere) sportverenigingen.

Uit de sessies blijkt eveneens dat er op het gebied van samenwerking en communicatie duidelijk meer moet gebeuren. Daarnaast is onvoldoende duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt voor welke taken op het gebied van het sportbeleid.

  • Projectnummer
    2007.034
  • Opdrachtgever(s)
    Gemeente Roosendaal
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner