Evaluatie ICTRegie

De missie van ICTRegie is "Het vergroten van de Nederlandse innovatiekracht door ICT". ICTRegie wil dit doen door het aanbrengen van eenheid en consistentie in de strategische aansturing van het ICT-onderzoek en -innovatie en door het structureel versterken en dynamiseren van de Nederlandse ICT-kennisinfrastructuur. Een belangrijk uitgangspunt is de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en het gebruik van de ontwikkelde kennis door (potentiële) gebruikers.

Bij de oprichting van ICTRegie in 2004 hebben de convenantpartners bepaald dat het regieorgaan in principe een tijdelijk karakter krijgt. Eventuele voortzetting van ICTRegie is gekoppeld aan een externe eindevaluatie. Technopolis voert samen met Dialogic een evaluatiestudie uit, waarbij de volgende vragen aan de orde komen:

 • Efficiëntie (doelmatigheid): hoe kosteneffectief zijn de inputs (middelen) in outputs vertaald en welke resultaten leverde dat vervolgens op?
 • Effectiviteit (doeltreffendheid): in hoeverre draagt een subsidieprogramma bij aan zijn doelstellingen?
 • Bruikbaarheid: is het gekozen programma een geschikt instrument om het geschetste probleem op te lossen? Hoe verhoudt het programma zich tot andere Nederlandse en internationale programma’s met vergelijkbare doelstellingen? Wat was er gebeurd als het programma er niet was geweest of wordt stopgezet (additionaliteit)?
 • Relevantie: is de probleemanalyse die aan het programma ten grondslag ligt (nog steeds) correct?

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van deskresearch, Logical Framework Analysis (een methode om externe relevantie en programmalogica te expliciteren en te visualiseren), omgevingsanalyse (het in kaart brengen van de omgeving van ICTRegie), een websurvey en interviews.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  15 februari 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.114
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant