Evaluatie Garantie Ondernemingsfinanciering

Staatssecretaris van EZK Mona Keijzer heeft 28 oktober de door Dialogic in samenwerking met Erasmus Universiteit uitgevoerde evaluatie van de GO-regeling aan de Tweede Kamer aangebonden (zie kamerbrief). Deze regeling (anno 2009) is gericht op het stimuleren van kredietverlening door het bieden van een staatsgarantie op bankkredieten. De regeling beoogt daarmee kredietverlening door banken te stimuleren aan middelgrote, en in de kern gezonde, ondernemingen die moeite hebben om financiering te verwerven. Banken zijn de primaire gebruikers van de regeling. Voor de totale onderzochte periode 2009 – 2018 zijn middels de GO-faciliteit 369 borgstellingen verleend aan 316 unieke ondernemingen. In deze periode is er voor €2,8 miljard aan leningen gecontracteerd onder de GO. De Staat heeft in die periode dus voor €1,4 miljard aan garanties verleend. 92% van de ondernemingen die gebruik maken van de GO-regeling behoort tot het MKB in het jaar van aanvraag. Inmiddels is een verruimde GO-coronamodule (GO-C) ingevoerd gebaseerd op het tijdelijke coronastaatssteunkader van de Europese Commissie.

Dialogic heeft de GO-regeling als een legitiem instrument beoordeeld. De regeling is als overwegend doeltreffend beoordeeld en helpt ondernemingen met kwalitatief goede plannen aan financiering (tegen acceptabele voorwaarden) die anders niet of in onvoldoende mate aan financiering zouden zijn gekomen. Wel zijn er indicaties dat de financiële additionaliteit het hoogst is in tijden van crisis en afneemt in tijden van opgaande en hoogconjunctuur. Voor wat betreft de economische additionaliteit zijn er aanwijzingen voor positieve effecten op bedrijfsprestaties van ondernemingen met een GO. We vinden een sterk effect voor de cumulatieve groei in balanstotaal en meer kortstondige positieve effecten op netto-omzet en de loonsom. Deze resultaten komen grotendeels overeen met onderzoek naar vergelijkbare garantieregelingen in het buitenland, maar moeten in het geval van de GO-regeling vanuit methodisch oogpunt wel met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ook hebben we vastgesteld dat de GO-regeling (steeds) doelmatig(er) en professioneel wordt uitgevoerd, vooralsnog kostendekkend is (zoals vanuit Europa vereist) en beperkte administratieve lasten voor gebruikers kent (financiers en ondernemingen).

Er is een tiental aanbevelingen gedaan voor mogelijke aanpassingen van de GO-regeling, waaronder het toelaten van alternatieve (non-bancaire) financiers tot de GO, het flexibel houden van het garantieplafond en de suggestie sterker te sturen op financieringen met een maatschappelijke meerwaarde. De staatssecretaris geeft aan terug te komen op de door Dialogic gesuggereerde aanpassingen (en de Kamer hierover te informeren) nadat zij hierover met RVO.nl, de banken en non-bancaire financiers heeft gesproken.

 

 • Publicatienummer
  2019.160-2012
 • Publicatiedatum
  27 april 2020
 •  
 • Projectnummer
  2019.160
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner