Cell broadcast

In de afgelopen jaren is de interesse voor het gebruik van mobiele telefoons voor burgeralarmering toegenomen. Daarbij wordt de zogenaamde cell broadcast dienst gebruikt, als onderdeel van GSM. In Nederland zijn in 2006 en 2007 grote proeven opgezet om onder meer burgeracceptatie en werking van deze vorm van berichten te onderzoeken. Nederland loopt daarbij voorop.

Burgeralarmering door middel van cell broadcast biedt diverse voordelen boven andere vormen van alarmering zoals het sirenestelsel. Via cell broadcast kan meer informatie worden gecommuniceerd. Op deze manier kunnen ook adviezen worden meegegeven (bijvoorbeeld: ‘Er is in uw omgeving een asbestwolk gemeld. Ga naar binnen en sluit zorgvuldig alle ramen en deuren’). Ook kunnen berichten geografisch specifieker worden verspreid. Op termijn zou burgeralarmering via cell broadcast, bij voldoende acceptatie door gebruikers, het huidige sirenenetwerk zelfs kunnen vervangen.

De beslissing om burgeralarmering via cell broadcast in Nederland breed in te voeren moet nog worden genomen. Dit besluit hangt onder meer af van de resultaten van de laatste onderzoeken. Inmiddels worden wel voorbereidingen getroffen voor eventuele invoering. Onderdeel daarvan is het voorbereiden van overeenkomsten die in dat geval met aanbieders van telefonie (GSM en UMTS) moeten worden aangegaan. Daarnaast wordt ook een technisch bestek voorbereid voor de zogenaamde cell broadcast broker functie: de partij die zorgt voor de realisatie en het beheer van het platform dat de diverse burgeralarmeringsberichten verwerkt en op juiste wijze bij de diverse betrokken mobiele dienstenaanbieders aflevert.

Besloten is om marktpartijen - waar mogelijk en zinvol - actief bij dit proces te betrekken. Enerzijds biedt deze betrokkenheid de marktpartijen de gelegenheid aan te geven welke mogelijkheden er zijn om een bestek zo goed mogelijk te laten aansluiten op ontwikkelde visies en beschikbare kennis. Anderzijds kan de overheid op deze manier een bestek opstellen dat voor alle partijen als werkbaar wordt gezien en niet tot onnodig hoge kosten leidt.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de regie heeft over dit project, heeft Dialogic (in samenwerking met onderzoeksbureau Conict) gevraagd ondersteuning te bieden bij het opstellen van een technisch bestek. Dit bestek moet de basis vormen voor de offerteaanvragen aan deze aanbieders van telefonie. Het omvat de functionele specificaties waaraan het door de overheid gevraagde systeem (of delen daarvan) moet voldoen. Op basis van bestaande documentatie, gesprekken met betrokken operators, brokers en experts in binnen- en buitenland worden in een aantal ronden deze functionele specificaties vastgesteld.

Er hangt een groot aantal (technische en organisatorische) aspecten samen met de cell broadcast functionaliteit, alsook met de soepele invoering daarvan. In afzonderlijke paragrafen wordt op ruim twintig aandachtsgebieden ingegaan, zoals de plaatsing van de CBC; overdracht van geografische informatie; ondersteuning UMTS en integratie met bestaande systemen.

Vervolgens worden in de publicatie de technische specificaties voor zowel de
mobiele operators als de broker beschreven in hoofdstuk 4. Het gaat hierbij om onder andere functionele beschrijvingen, levering van transportlijnen en gebruikersondersteuning.

 • Publicatienummer
  2007.079-0825
 • Publicatiedatum
  31 december 2008
 •  
 • Projectnummer
  2007.079
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Rudi Bekkers
Principal consultant