Advies mkb-ondersteunende structuur in Overijssel

Dialogic heeft in de periode april-november 2022 de Provincie ondersteund om inzicht te verkrijgen hoe de Provincie kan bijdragen aan een toekomstbestendige, financierbare en gedragen mkb-ondersteunende structuur in Overijssel. Daartoe zijn zowel de vraagzijde als de aanbodzijde op verschillende manieren in beeld gebracht variërend van desk research, interviews, tafelsessies met ondernemers alsmede een scenario-ontwikkelingstraject inclusief twee scenario sessies met stakeholders en een overleg met financiers van middenstructuurorganisaties. Het Dialogic projectteam heeft daarnaast uitgebreid afgestemd met een klankbordgroep en betrokken ambtenaren.

Het beleidsadvies (deel 1) en de achterliggende onderzoeksrapportage (deel 2) zijn inmiddels publiek domein en kunt u – samen met de brief van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten van Overijssel – hier terugvinden.

In het beleidsadvies heeft Dialogic onder andere het volgende geadviseerd:

  1. De provincie handhaaft minimaal de bestaande structurele middelen voor het ondersteunen van mkb-dienstverlening als onderdeel van haar taak voor het stimuleren van de regionale economie. Waar mogelijk zet zij incidentele middelen in om aanvullende programma’s mogelijk te maken.
  2. De provincie steunt alleen (bestaande) middenstructuurorganisaties voor het aanbieden van eerste- en tweedelijns mkb-dienstverlening (ook voor Deventer).
  3. De provincie ondersteunt de reguliere mkb-diensten van de middenstructuurorganisaties en verbindt die dienstverlening aan transitiethema’s als verduurzaming en digitalisering.
  4. De Provincie stopt met de financiering van mkb-adviseurs evenals steun aan mkb-diensten die afgenomen worden door bedrijven en instellingen buiten de provinciegrenzen.
  5. Binnen de smal gedefinieerde taakopdracht van de Provincie werkt ze vraaggestuurd. De provincie stemt in een continue dialoog met partners of de mkb-dienstverlening nog steeds voldoende aansluit op de behoeften van het mkb en hoe zij de mkb-dienstverlening van derden (RVO, KvK) maximaal kan beïnvloeden t.g.v. het Overijssels mkb (doorverwijzen, aanpassen, bekendheid geven, lobby, …). [Voor meer detail zie advies].
  6. De provincie herijkt waar nodig subsidievoorwaarden voor (bestaande) middenstructuurorganisaties [voor meer detail zie rapportage).

Uit de brief van GS aan PS blijkt dat definitieve besluitvorming naar verwachting voor Q3 dit jaar plaatsheeft (mede afhankelijk van de provinciale prioriteiten op economisch gebied) zodat de midden-structuurorganisaties Novel-T, Kennispoort en Oost NL tijdig vorm kunnen geven aan de jaarplannen 2024.

Meer weten over dit onderzoek? Vraag het Pim den Hertog.