Evaluatie energie-innovatieregelingen

In 2019 heeft het kabinet het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd waarin zij haar ambities formuleert om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord benoemt diverse maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren, waaronder verduurzaming van het elektriciteitssysteem. Om de transitie naar een duurzaam elektriciteitssysteem vorm te geven en te versnellen zijn er vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) middelen vrijgemaakt om energie-innovatie te stimuleren. Vier van deze regelingen zijn de Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie regeling (MOOI), de Topsector Energie regeling (TSE), de Hernieuwbare Energietransitie regeling (HER+) en de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Het ministerie van EZK heeft aan Dialogic en SEO de opdracht gegeven om de genoemde energie-innovatieregelingen te evalueren. Het doel van deze evaluatie is om inzicht te verkrijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het energie-innovatie-instrumentarium over de periode 2012-2021, per regeling en als collectie van regelingen. Aanvullend wordt aandacht besteed aan de vernieuwde doelstelling van de energie-innovatieregelingen. Sinds de inwerkingtreding van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB) in 2019 hebben de energie-innovatieregelingen enkel als doel om CO2-uitstoot te verminderen en zo bij te dragen aan de ambities van het Klimaatakkoord. Dit is een verschuiving ten opzichte van de vorige beleidsperiode, toen de regelingen nog als doel hadden om het Nederlandse verdienvermogen te versterken en het energiesysteem te verduurzamen. In deze evaluatie wordt onderzocht in hoeverre de nieuwe doelstelling de werking en impact van de energie-innovatieregelingen heeft beïnvloed.

Meer weten over deze evaluatie? Vraag het Reg Brennenraedts.