Beleidsadvisering mkb-dienstverlening Overijssel

Sinds 2011 zijn Provincies verantwoordelijk voor het stimuleren van de regionale economie. Provincies voorzien in ondernemersondersteuning die met het wegvallen van de landelijke ondersteuning via Syntens en de reorganisatie van de Kamer van Koophandel (KVK) is ingeperkt. In het nieuwe coalitieakkoord is afgesproken dat “het groei- en innovatief vermogen van mkb-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd.”

In Overijssel is de afgelopen jaren, samen met de regio’s en kennisinstellingen, gewerkt aan een breed aanbod aan dienstverlening voor ondernemers. De provincie Overijssel ondersteunt regionale ondernemers op verschillende manieren, bijvoorbeeld via kennisdeling gekoppeld met financieel instrumentarium of subsidies. Voor het bedrijfsleven is het belangrijk dat de ondersteuning transparant, toegankelijk, eenvoudig en behapbaar is georganiseerd. De provincie heeft echter, samen met andere provincies (IPO), VNG en het Rijk, geconstateerd dat het overzicht voor ondernemers onder druk staat. Zij wil inzicht krijgen in het toekomstbestendig organiseren van de mkb-dienstverlening in Overijssel.

In opdracht van de provincie analyseert Dialogic de huidige aansluiting tussen de vraag van het mkb en het ondersteuningsaanbod in Overijssel. Daarnaast werken we aan een aantal scenario’s voor de organisatie van de mkb-dienstverlening na 2023. We brengen de voor- en nadelen van de scenario’s, haalbaarheid en draagvlak bij relevante partijen in kaart.

Meer weten over dit onderzoek? Vraag het Pim den Hertog.