Evaluatie Smart Industry Programma aangeboden aan Tweede Kamer

Op 22 april is de door Dialogic uitgevoerde evaluatie van het Smart Industry Programma vergezeld van een Kamerbrief aangeboden aan de Tweede Kamer.

In 2015 is in Nederland het programma Smart Industry gelanceerd door een coalitie van FME, TNO, KvK, VNO-NCW en het ministerie van EZ(K). Dit netwerkprogramma is bedoeld om over een breed front de digitalisering van primair de maakindustrie te stimuleren en de kansen die digitale technologie biedt beter te benutten. Binnen het Smart Industry programma is een structuur gecreëerd met een landelijk niveau (o.a. programmabureau), hubs en fieldlabs. Hierbij is van begin af aan een regionale aanpak gehanteerd waarbij wordt uitgegaan van initiatieven en inspanningen uit de regio. De fieldlabstructuur is vanaf de start van het programma opgezet met de aanwijzing van 10 fieldlabs en in de latere jaren verder uitgebouwd tot momenteel 47 Smart Industry fieldlabs. Daarnaast zijn meer recent (vanaf 2018) vijf regionale Smart Industry hubs opgezet. Over de periode 2015-2019 was met de financiering (door bedrijven, rijk, regio, kennisinstellingen en EU) van alleen de fieldlabs cumulatief naar schatting €314 miljoen gemoeid.

Het programma heeft weliswaar bijgedragen aan de verdere digitalisering van de maakindustrie, maar is niet over de hele linie eenduidig als doeltreffend te betitelen, dit verschilt per type activiteit. Het programma is evenmin als eenduidig doelmatig aan te duiden, vooral vanuit het perspectief van de regio. Voor beide geldt dat nog winst behaald kan worden. Dialogic heeft geadviseerd het programma Smart Industry te continueren, maar meer duidelijkheid te scheppen in wat het programma beoogt, wie waarvoor aan de lat staat en op een aantal punten tot verbreding te komen. De voornaamste aanbevelingen luiden:

  • Maak van het Smart Industry programma weer een landelijk gecoördineerd programma met een duidelijke rode draad en een aantal duidelijke modules die samen met de regio worden ingevuld en gefinancierd.
  • Herdefinieer wat de ambitie is op het vlak van skills-ontwikkeling in relatie tot Smart Industry en bepaal welke onderdelen van skills-ontwikkeling realistischerwijs wel én niet binnen het programma zouden moeten vallen.
  • Creëer duidelijkheid over de doelgroep(en) die bereikt dienen te worden en zet in op een verdere verbreding/opschaling.
  • Zorg voor een duidelijke rol- en taakverdeling tussen het landelijk programma(bureau), hubs en fieldlabs en bouw voldoende vraagsturing in.
  • Formuleer een interventielogica waarbij meetbare output-doelen gebaseerd worden op de knelpunten die ondernemers ervaren rondom digitalisering.

Meer weten over deze evaluatie? Neem dan contact op met Pim den Hertog.