Evaluatie van het ruimteonderzoek in Nederland

In opdracht van het ministerie van OCW evalueert Dialogic de stand van het ruimteonderzoek in Nederland. Dit onderzoek zal leiden tot een inventarisatie van onderzoeksgroepen waarvoor ruimteonderzoek primair is (de kern), alsook een beeld creëren van onderzoeksgroepen waarvoor ruimteonderzoek van groot belang is maar secundair (de schil). Doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in welke wetenschappelijke disciplines van belang zijn, welke samenwerkingsverbanden bestaan, binnen welke thema’s onderzoeksactiviteiten ontplooid worden, welke wetenschappelijke doorbraken mogelijk gemaakt worden en wat de wetenschappelijke alsook maatschappelijke impact is van het Nederlands ruimteonderzoek.

Dialogic zal voor dit onderzoek een combinatie hanteren van kwalitatief onderzoek (bronnenmateriaal van onderzoeksgroepen en interviews) en kwantitatief bibliometrisch onderzoek. Hiertoe onderscheiden we drie niveaus: het micro-niveau van individuele onderzoeksgroepen waarover wij data verzamelen, het meso-niveau van het nationale onderzoek waarover de evaluatie gaat, en het macro-niveau van internationaal onderzoek wat dient als ijkpunt en bredere context.

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Pim den Hertog.