Dialogic onderzoekt borging continuïteit van slimme meters in relatie tot PAMR-vergunning

Momenteel gebruiken enkele elektriciteitsnetbeheerders frequentieruimte in de 450-470 MHz PAMR-band om miljoenen slimme meters draadloos uit te lezen. Frequentieruimte is schaars, en er dient dan ook continu een afweging te worden gemaakt tussen verschillende vormen van gebruik van spectrum.

De frequentievergunning aan de netbeheerders is onlangs verlengd tot 17 november 2024. Voor de wettelijk verplichte grootschalige uitrol van slimme meters is van belang dat de geplaatste en nog te plaatsen meters ook daarna kunnen blijven functioneren. Bij verlenging werd dan ook opgenomen dat bij een eventuele latere herverdeling van de frequentieruimte zo nodig nadere voorzieningen worden getroffen om de continuïteit van de betreffende slimme meters te borgen voor de periode na de verlenging. Daarnaast zal onderzocht worden hoe dit gerealiseerd kan worden op een wijze waarbij de frequentieruimte optimaal bruikbaar is, en waarbij marktpartijen zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de frequentieruimte, en kans maken om deze te verwerven.

Het onderzoek moet inzicht geven in hoe de continuïteit van betreffende slimme meters kan worden geborgd. Het onderzoeksrapport zal de opties daarvoor beschrijven. De onderzoekers kijken primair naar de technische mogelijkheden – frequentiegebruik en netwerktechnisch – en waar relevant naar andere aspecten zoals bedrijfseconomische en juridische aspecten. Het rapport vormt een van de bouwstenen voor een beleidsvoornemen en zal te zijner tijd door EZK openbaar worden gemaakt.

In het onderzoek wordt voortgebouwd op het (markt)onderzoek rondom de PAMR-band dat Dialogic samen met de TU/e in 2016 uitvoerde.

Meer weten? Neem contact op met Tommy van der Vorst.