Zelfredzaamheid en ICT: meta-analyse Digitale Informele Zorgdiensten en toolkit Big en Open data

In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) voert Dialogic een inventarisatie uit van Digitale Informele Zorgdiensten. Dit zijn ICT-toepassingen die aan burgers/vrijwilligers functionaliteiten bieden als een digitale agenda, logboek, marktplaats, vraagverhelderingsinstrumenten en/of sociale kaart. Gemeenten worden als gevolg van decentralisatie van Rijks- en provincietaken in 2015 volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze decentralisatie gaat gepaard met bezuinigingen hetgeen een groter beroep impliceert op zelfredzaamheid van burgers en hun omgeving (bijv. mantelzorgers). Uitgangspunt daarbij is dat ICT-voorzieningen het probleemoplossend vermogen van burgers moet vergroten. Bovendien kan ICT besparingen opleveren door een geringer beroep op duurdere (professionele) zorg. Dialogic beoordeelt de Digitale Informele Zorgdiensten op effectiviteit en efficiëntie. In het tweede deel van de opdracht onderzoek zij de mogelijkheden van ‘Big en Open data’ voor de doorontwikkeling van een tweetal Digitale Informele Zorgdiensten.

Gemeenten worden als gevolg van decentralisatie van Rijks- en provincietaken vanaf 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en het
ondersteunen van zorg aan ouderen en mensen met een beperking. Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, waarin dit geregeld wordt.

De naderende decentralisaties, waaronder zorg- en welzijn, doen een groter beroep op de zelfredzaamheid van burgers en hun omgeving. Uitgangspunt daarbij is dat digitale voorzieningen het probleemoplossend vermogen van burgers moeten vergroten. Om gemeentes op weg te helpen biedt deze handreiking overzicht in de beschikbare menukaart, alsmede mogelijkheden om een Digitale Informele Zorgdiensten door te ontwikkelen met de inzet van Big en Open Data.

 • Publicatienummer
  2014.023-1419
 • Publicatiedatum
  7 juli 2014
 •  
 • Projectnummer
  2014.023
 • Opdrachtgever(s)
  Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant