Verkenning e-vaardigheden

Het kabinet heeft de ambitie om de Nederlandse toppositie in het gebruik en de (slimme) toepassing van ICT te behouden en te verstevigen. Gebleken is immers dat ICT een significante bijdrage levert aan innovatie en productiviteit en dus ook aan economische groei. Bovendien kan ICT bijdragen aan het (gedeeltelijk) wegnemen van knelpunten in verschillende maatschappelijke sectoren. Digitale toepassingen spelen dus een cruciale rol in de kenniseconomie, maar de bijdrage van deze toepassingen kan pas worden verzilverd wanneer gebruikers van ICT over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Pas dan zal ICT leiden tot meer bedrijvigheid, werkgelegenheid, maar ook tot meer participatie in de informatiemaatschappij. Alleen de beschikking over reken- en taalvaardigheden is dus niet meer voldoende. De (beroeps)bevolking moet ook beschikken over digitale vaardigheden en ze moeten in bedrijven en maatschappelijke sectoren zoals zorg en onderwijs worden toegepast.

Het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT) is gericht op de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en mobiliteit. Het programma beoogt sectoren te laten profiteren van ervaringen en kennis die in andere sectoren met ICT zijn opgedaan. Op deze wijze kunnen belemmeringen in afzonderlijke sectoren worden verkleind. Een sectoroverstijgend thema in dit programma betreft eVaardigheden. Het gaat hierbij om het voorlichten, opleiden en trainen van zowel professionele gebruikers (bijvoorbeeld onderwijzend personeel, veiligheidspersoneel en zorgverleners) als eindgebruikers die met ICT-toepassingen moeten werken (bijvoorbeeld consumenten, burgers en leerlingen).

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken voert Dialogic een verkenning uit naar initiatieven op het gebied van elektronische vaardigheden van professionele ICT-gebruikers in de vier sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en mobiliteit. Deze verkenning wordt uitgevoerd in het kader van de totstandkoming van de kabinetsvisie eVaardigheden.

Succesvolle initiatieven op het gebied van eVaardigheden zijn schaars en de ervaring met opschaling is beperkt. De beperkte ervaring met opschaling tot dusver wordt onder meer verklaard doordat onderzoek naar het opschalingspotentieel in slechts een deel van de initiatieven expliciet deel uitmaakt van het project. Het generieke karakter van onderwijstoepassingen maakt het sectoroverstijgende opschalingspotentieel daar relatief groot. Het gebruik van verschillende infrastructuren bemoeilijkt -vooral in veiligheid en zorg- bredere toepassing.

Het onderzoek resulteert in drie aanbevelingen om knelpunten voor opschaling van initiatieven op het gebied van eVaardigheden weg te nemen dan wel te verzachten.

  • Vergroot de awareness van het belang van eVaardigheden bij managers en (top)bestuurders van bedrijven en instellingen en bij de professionele gebruiker, gezien de belemmerende werking van tekortschietende ICT-awareness, -vaardigheden en kennis van ICT bij bestuurders en leidinggevenden in het publieke domein voor succesvolle diffusie van op ICT gebaseerde vernieuwingen en een effectieve aanpak van de verdere ontwikkeling van eVaardigheden.
  • Kennisdeling van succesvolle initiatieven op het gebied van eVaardigheden moet worden verbeterd. Meer transparantie (bijv. van best practices) kan bijdragen aan verdere diffusie van initiatieven op het gebied van eVaardigheden.
  • Stimuleer (vernieuwende) initiatieven op het gebied van eVaardigheden.
  • Projectnummer
    2007.019
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner