Verankering resultaten speldenprik

Met ‘Speerpunt of speldenprik’ heeft een nadere onderbouwing plaatsgevonden van inhoud en richting van het actieprogramma Kennis en Innovatie dat onder leiding van het project Kennis en Innovatie in ontwikkeling is. Inzichten die zijn opgedaan dienen nu beter verankerd te worden in de verschillende organisatieonderdelen van VenW, zodat hoofdlijnen van de analyse daar worden gedeeld en in perspectief van bestaande activiteiten kunnen worden geplaatst.

Bovendien is het belangrijk dat de organisatieonderdelen zich zelfkritisch voorbereiden op initiatieven en producten van het VenW Kennis en Innovatieberaad dat in juni van start is gegaan. Dit beraad gaat via de onderscheiden bloembladen (de VenW-sectoren) kennis- en innovatie-initiatieven ´van buiten naar binnen´ brengen / agenderen.

Om de verankering te bevorderen zal - op initiatief van de projectdirectie KenI - in het vroege najaar van 2004 per organisatieonderdeel een kort traject worden georganiseerd dat naast het delen van inzicht en analyse gericht zal zijn op het formuleren van een discussiedocument per organisatieonderdeel. Met dit discussiedocument wordt op een bij dat onderdeel passende wijze het onderwerp Kennis en Innovatie bij de betreffende Directie geagendeerd. De centrale vraag daarbij is hoe vanuit dat onderdeel van de organisatie van VenW kan worden bijgedragen aan het verbeteren van de Innovatiekracht van de relevante VenW-sector.

Met ´Speerpunt of speldenprik´ heeft een nadere onderbouwing plaatsgevonden van inhoud en richting van het actieprogramma Kennis en Innovatie dat onder leiding van het project Kennis en Innovatie in ontwikkeling is. Inzichten die zijn opgedaan dienen nu beter verankerd te worden in de verschillende organisatieonderdelen van VenW, zodat hoofdlijnen van de analyse daar worden gedeeld en in perspectief van bestaande activiteiten kunnen worden geplaatst.

Bovendien is het belangrijk dat de organisatieonderdelen zich zelfkritisch voorbereiden op initiatieven en producten van het VenW Kennis en Innovatieberaad dat in juni van start is gegaan. Dit beraad gaat via de onderscheiden bloembladen (de VenW-sectoren) kennis- en innovatie-initiatieven ´van buiten naar binnen´ brengen/agenderen.

Om de verankering te bevorderen zal - op initiatief van de projectdirectie KenI - in het vroege najaar van 2004 per organisatieonderdeel een kort traject worden georganiseerd dat naast het delen van inzicht en analyse gericht zal zijn op het formuleren van een discussiedocument per organisatieonderdeel. Met dit discussiedocument wordt op een bij dat onderdeel passende wijze het onderwerp Kennis en Innovatie bij de betreffende Directie geagendeerd. De centrale vraag daarbij is hoe vanuit dat onderdeel van de organisatie van VenW kan worden bijgedragen aan het verbeteren van de Innovatiekracht van de relevante VenW-sector.

De scan is uitgevoerd in de periode april-juni 2004. Beschikbare data (CBS, V&W, SenterNovem) is geanalyseerd en er zijn gesprekken met diverse sleutelpersonen in de sectoren buiten en binnen V&W gevoerd. De bevindingen zijn herleid tot kernboodschappen; zowel generiek als sectorspecifiek.

De vier kernboodschappen uit de presentatie zijn:

1. De innovatiekracht in afzonderlijke VenW sectoren is gering
Innovatiekracht van de VenW sectoren is ´onder de maat´; er zijn minder innovatieve bedrijven dan in andere economische sectoren
Op onderdelen internationaal leidende kennis- en innovatierol erodeert
Tussen VenW-sectoren bestaan belangrijke verschillen en overeenkomsten

2. Kennis- en innovatieparadox: kennisinfrastructuur wordt onderbenut
Kennisparadox: de beleidsdirecties benutten hoogwaardige kennis bij specialistische diensten onvoldoende
Innovatieparadox: aanwezige kennis wordt onvoldoende omgezet in innovatie

3. Een innovatiestrategie ontbreekt
Samenhangende kennis- en innovatiestrategie ontbreekt bij VenW
Vraagsturing in kennisketen en innovatiesystemen is onvoldoende ontwikkeld
Kennis- en innovatiemanagement is onvoldoende ontwikkeld

4. De innovatiecultuur van VenW is onvoldoende ontwikkeld
VenW kan voor stimulering van kennis en innovatie bestaande rollen gerichter inzetten en nieuwe rollen actiever ontwikkelen
VenW daagt andere actoren onvoldoende uit tot innovatie en draagt zo onvoldoende bij aan een innovatiecultuur

 • Publicatienummer
  2004.044-0424
 • Publicatiedatum
  26 oktober 2004
 •  
 • Projectnummer
  2004.044
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner