Quick scan behoefte i-teams

Voor het programmabureau i-teams voeren TNS NIPO en Dialogic een quick scan uit naar de behoefte aan ondersteuning volgens het i-teams concept. Het Programma i-teams ondersteunt overheden bij de implementatie van basisvoorzieningen van de Nederlandse e-overheid (zoals DigiD, eNIK, BSN, BIN en het e-Formulier) en bij het aansluiten op basisregistraties (zoals de GBA, NHR en BAG).

Op dit moment zijn i-teams reeds aan het werk voor en binnen provincies, gemeenten en waterschappen. Het programmabureau wil haar werkterrein mogelijkerwijs uitbreiden naar andere type actoren zoals rijksoverheden, agentschappen, ZBO’s en andere organisaties die een publieke taak uitvoeren. Voor al deze organisaties geldt dat het gebruik van de basisvoorzieningen aanzienlijke voordelen met zich mee zou kunnen brengen. Het aansluiten op basisregistraties is in de meeste gevallen zelfs verplicht. Het vermoeden bestaat dat het merendeel van deze organisaties echter nog weinig overzicht heeft van de mogelijkheden en verplichtingen ten aanzien van de basisvoorzieningen en basisregistraties. Het programmabureau i-teams heeft van haar kant weinig zicht op de feitelijke kennisniveau van deze organisaties. Bovenal zou ze graag meer inzicht willen krijgen in de eventuele behoefte van deze organisaties aan ondersteuning volgens de lijnen van het i-teams concept.

De beleidsthema´s die op dit moment de prioriteit hebben bij de modernisering van de informatiehuishouding van sectoren vallen in twee soorten uiteen: processen en dossiers.

Basisregistraties en basisvoorzieningen worden over het algemeen als een van de belangrijkste beleidsthema´s gezien (naast bedrijfsvoering en in mindere mate dienstverlening). Dat komt ook duidelijk terug in de verdeling over de projecten die op dit moment plaatsvinden. De top 3 bestaat daar uit basisregistraties, basisvoorzieningen en ontsluiting & stroomlijning basisgegevens.

Er is weinig verschil tussen de bekendheid van de basisregisters. Positieve uitschieters zijn het Kadaster en vooral de GBA. Verder blijkt dat respondenten die goed op de hoogte zijn van één basisregister dat ook zijn van andere registers (en vica versa). Basisregisters worden zonder uitzondering van groot belang geacht. Bekendheid, belang en frequentie van gebruik van basisregisters hangen met elkaar samen.

De vraag naar ondersteuning is redelijk gelijk verdeeld over de verschillende generieke fasen in een standaard implementatietraject. Opleiden van gebruikers en aanpassen van systemen scoren net significant boven het gemiddelde, opstellen van een plan van aanpak net onder het gemiddelde. Over het algemeen komen deze resultaten sterk overeen met die van de voorgaande studie. Anders dan verwacht bestaat er geen enkel verband tussen de rol van de organisatie in de informatiehuishouding van een sector en de vraag naar specifieke soorten ondersteuning. Er bestaat wel een verband tussen de vraag naar en het reeds aanwezige aanbod van specifieke soorten ondersteuning. De causaliteit is echter onbekend, dat wil zeggen we weten niet of de vraag het aanbod stuurt of andersom.

Bijna de helft van alle respondenten geeft aan belangstelling te hebben voor ondersteuning door i-teams. De groep van geïnteresseerden is willekeurig verdeeld over de gehele populatie. Er zijn met andere woorden geen karakteristieke verschillen tussen de groep van geïnteresseerden en de groep van niet-geïnteresseerden. Ook de groep van respondenten (19% van het totaal) waarbij een lacune bestaat tussen vraag en aanbod - en die dus theoretisch de meeste behoefte zou hebben aan ondersteuning - is niet sterker in de groep van geïnteresseerden vertegenwoordigd dan de rest. Zowel dit laatste gegeven als de willekeurigheid van de verdeling van de geïnteresseerden duidt erop dat er nog het nodige licht kan bestaan tussen de gemelde en de feitelijke behoefte aan ondersteuning. De uitkomst dat bijna de helft van de respondenten geïnteresseerd is in ondersteuning door i-teams moet daarom met de nodige voorzichtigheid worden betracht.

Kortom: bij de landelijke partijen in de overige sectoren bestaat over een breed veld behoefte aan implementatieondersteuning; deze behoefte is echter weinig specifiek met betrekking tot de aard van de ondersteuning en er zijn weinig verschillen tussen de sectoren onderling of naar de aard van de organisaties in termen van taken, omvang of rol in de sectorale informatiehuishouding.

  • Projectnummer
    2006.096
  • Opdrachtgever(s)
    Programmabureau i-teams
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant