Optimale omvang en inrichting kennisbasisfunctie agro-natuur

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt Dialogic de optimale omvang en inrichting van de kennisbasisfunctie binnen het beleidsdomein agro-natuur. Daarbij kijken we onder meer naar de huidige organisatie en functioneren van het kennissysteem in het agro-natuur domein alsook naar de expertises waarop Nederland (ook internationaal gezien) sterk is.

De OESO pleit in haar in 2014 uitgevoerde review van het Nederlandse innovatie- en wetenschapsbeleid voor het overeind houden van gezonde financieringsstromen in zowel het fundamentele als toegepaste onderzoek. Meer specifiek waarschuwt de OECD expliciet voor het te ver wegsnijden van basisfinanciering richting TO2 instituten. In de door Dialogic uitgevoerde evaluatie van de Regeling Subsidie DLO (2015) werd bovendien vastgesteld dat de effectiviteit van het kennisbasisonderzoek (ofwel strategisch-funderend onderzoek) van DLO onder druk staat door bezuinigingen en verschuivingen van middelen naar de Topsectoren. Dit was mede aanleiding voor het ministerie van EZ om in het agro-natuur domein na te laten gaan welke omvang van publieke financiering er bij een gezonde strategische kennisbasis hoort en wat een optimale inrichting is.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verschillende karakteristieken die bepalen of de strategische kennisbasisfunctie voor agro-natuur optimaal is ingericht, goed van omvang is en optimaal functioneert. Daarbij is in dit onderzoek ook gekeken naar de legitimatie voor publieke financiering van deze kennisbasis in zijn algemeenheid. Wat zijn argumenten om als overheid te investeren in het instandhouden van een kennisbasis en dit niet geheel over te laten aan de markt?

Strategisch-funderend onderzoek wordt in deze studie gedefinieerd als onderzoek met een strategisch, (middel)lange termijn karakter, gericht op een specifiek maatschappelijk vraagstuk. Het onderzoek legt de basis voor kennis die over drie tot vijf jaar zijn toepassing vindt in de maatschappij en beleid.

 • Publicatienummer
  2014.132-1521
 • Publicatiedatum
  30 oktober 2015
 •  
 • Projectnummer
  2014.132
 • Opdrachtgever(s)
  Agentschap NL
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner