Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review

Voor SenterNovem en het Platform Bèta Techniek voert Dialogic een gecombineerde nulmeting (in retrospectief) en mid-term review (MTR) uit voor het programmaonderdeel Human Capital Chemie. De onderzoeksvraag luidt:
In hoeverre hebben de activiteiten die in het Roadmap Human Capital Chemie worden aangekondigd al geleid tot meer aandacht voor en kwalitatief beter chemieonderwijs? In welke mate heeft dit geleid tot meer studenten die kiezen voor een voor de chemie relevante opleiding (MBO, HBO, WO), een verhoogde uitstroom uit deze opleidingen en verminderde uitstroom van werknemers uit de chemie?

Het onderzoek presenteert de stand van zaken die zal worden afgezet tegen het nulmoment september 2007. Daarbij zal de stand van zaken van zowel het programma als haar context (bijvoorbeeld studenteninstroom en dynamiek op de arbeidsmarkt) worden gepresenteerd. Dat wordt gedaan aan de hand van een set indicatoren. Data wordt verzameld via desk research en interviews.

Belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

 • Sinds de start van het programma (nulmeting: september 2007) zijn er geen veranderingen opgetreden in de hoofddoelstellingen van HCC. Een aantal actielijn-doelstellingen is sinds de implementatie van actielijnen licht gewijzigd omwille van praktische haalbaarheid;
 • Sommige actielijnen zijn later gestart, maar de inhoudelijke richting is bepaald. Naar verwachting zal in 2010 het merendeel van geplande activiteiten lopen;
 • Omdat voor een groot aantal activiteiten de feitelijke implementatie nog moet starten, is het te vroeg om al te rapporteren over resultaten. Wel zijn de interviewpartners er tevreden over dat er middels een programma zoals HCC structureel aandacht is voor human capital in de chemiesector. Men kijkt positief aan tegen de toekomst;
 • HCC kan nog wel winnen aan zichtbaarheid van het programma en van samenhang van actielijnen;
 • De studenteninstroom in de chemie is aan het toenemen, zeker op het mbo en hbo: zowel in kernstudies chemie als in snijvlakstudies neemt het totaal aantal studenten toe. Dat geldt ook voor het marktaandeel van chemie ten opzichte van alle studies en bètastudies. Instroom is echter niet voldoende om aan de toekomstige vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Er zal aandacht moeten blijven voor profilering van chemie en verbeterde studenteninstroom;
 • De inhoudelijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is afhankelijk van opleiding(sniveau). Voor academici is die aansluiting goed, vooral voor mbo´ers minder goed. De zeer snelle ontwikkelingen in de chemie vragen om een beter zicht van docenten op de inhoudelijke dynamiek in de sector;
 • Over samenwerking in de regio: actielijn 3 volgt een regionale insteek. D.w.z.: aanhaken bij lopende regionale initiatieven, de regionale partners ondersteunen en useful practices opschalen naar andere regio´s;
 • De kredietcrisis heeft geleid tot een tijdelijke terugval in de vraag naar chemici op de arbeidsmarkt. HCC spant zich daarom - op dit moment - in om zo veel mogelijk talent voor de chemie te behouden. Verwachting is dat in de toekomst (vanaf 2014) de vraag naar chemici weer sterk gaat aantrekken (o.a. i.v.m. vergrijzing).
 • Publicatienummer
  2009.110-1005
 • Publicatiedatum
  1 februari 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.110
 • Opdrachtgever(s)
  SenterNovem
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner