Evaluatie Eerst De Klas

Het programma Eerst de Klas richt zich op excellente academici die maximaal twee jaar zijn afgestudeerd. Zij krijgen in dit programma de kans om vier dagen per week op een vo-school te werken en opgeleid te worden als docent (LIO / DIO) in combinatie met deelname aan een leiderschapsprogramma van het bedrijfsleven gedurende een dag per week.

Eerst de Klas is opgezet in een situatie die wordt gekenmerkt door een groeiend tekort aan met name academisch geschoolde leraren, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Dit tekort leidt tot lesuitval, verhoogde werkdruk en organisatorische fricties, maar ook tot een te weinig wetenschappelijke attitude en visie onder docenten die geacht worden hun leerlingen voor te bereiden op wetenschappelijk onderwijs zonder zelf een academische opleiding te hebben genoten. Al deze factoren dragen niet in positieve zin bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Eerst de Klas beoogt meer mensen - ook academisch opgeleiden - voor een baan als leraar te interesseren. Door het potentieel aan academisch gevormde docenten binnen universiteiten aan te boren, kan de kweekvijver voor docenten beter gevuld worden en kunnen meer academici, eventueel op tijdelijke basis, gewonnen worden voor werken in het onderwijs. Daarnaast wil Eerst de Klas ook het docentschap beter zichtbaar maken als een mooie carrièrestart.

Dialogic is gevraagd de tussentijdse evaluatie van Eerst de Klas in het najaar van 2010 te helpen vorm geven en te begeleiden. Doel is om na te gaan of de ontwikkelingen in Eerst de Klas aansluiten bij de ambities van de staatssecretaris, bedrijven, scholen en deelnemers. Voor de evaluatie wordt gebruik gemaakt van deskresearch, een webenquête, interviews en een interactieve workshop. Het resultaat van de evaluatie zal worden voorgelegd aan de Stuurgroep van Eerst De Klas.

Programma ´Eerst de Klas´ van waarde voor de onderwijsmarkt

De pilot Eerst de Klas (EDK) is tussentijds geëvalueerd door Dialogic Innovatie & Interactie. Voorlopig - op basis van deze tussentijdse evaluatie - is EDK in veler ogen een aantrekkelijk programma, met veel potentieel en uitstraling, voor de deelnemers en voor het docentschap. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft inmiddels goedkeuring gegeven voor een nieuwe (derde) tranche.

Programma Eerst de Klas

Het programma Eerst de Klas (EDK) richt zich op excellente academici die maximaal twee jaar zijn afgestudeerd. Zij krijgen de kans om vier dagen per week op een VO-school te werken en opgeleid te worden als docent in combinatie met deelname aan een leiderschapprogramma binnen het bedrijfsleven gedurende een dag per week.

Eerst de Klas, uitgevoerd door Platform Bèta Techniek, is gestart in november 2009. Sinds januari 2010 staat de eerste tranche met 19 deelnemers voor de klas. In augustus 2010 is een tweede groep van 16 deelnemers gestart. Het aantal deelnemende bedrijven is in de tweede tranche verdubbeld van 10 naar 21. Daarnaast participeren 20 scholen in Eerst de Klas.

Eerst de Klas van waarde voor de onderwijsarbeidsmarkt

Uit de evaluatie blijkt dat het programma over het algemeen door alle partijen als zeer waardevol wordt beschouwd. Deelnemers krijgen de kans om zich te oriënteren op de mogelijkheid om in het onderwijs te gaan werken, zonder daarbij de deur naar het bedrijfsleven dicht te trekken. Hiermee bereikt het programma een nieuwe doelgroep voor het onderwijs. De deelnemers van Eerst de Klas zijn een "ander type" docent, waarvan de lerarenopleiding zegt dat ze zaken sneller oppikken. De bedrijven roemen de leergierigheid van de groep.

Zonder het EDK-programma hadden de meeste deelnemers (77%) niet voor de klas gestaan. Die 77% duidt op een hoge toegevoegde waarde van het programma voor de onderwijsarbeidsmarkt. Daarnaast blijkt de meerwaarde voor de arbeidsmarkt in tekortvakken, ondanks de kleinschaligheid van het programma, al substantieel. Omdat de meeste deelnemers aangaven zonder EDK niet voor de klas te hebben gestaan, kunnen we vaststellen dat de toegevoegde waarde van het EDK-programma voor de arbeidsmarkt in de tekortvakken gemiddeld rond de 10% ligt.

Opschaling van het programma in de toekomst is belangrijk

Wel is het voor de toekomst van belang om het programma op te schalen. Het zou goed zijn als er meer EDK´ers komen. Er moeten zich dan ook meer scholen aanmelden om EDK´ers te kunnen plaatsen. Daarom raadt Dialogic onder andere aan om het selectieproces meer vraaggestuurd in te richten op basis van tekortvakken.

Bovendien zou het voor het programma goed zijn als er flexibeler omgegaan wordt met de instroomeisen voor de lerarenopleiding. Door strikte hantering van de instroomeisen door de lerarenopleiding vallen momenteel veel potentieel geschikte kandidaten af.
Ook zouden niet scholen in eerste instantie de additionele investeringen in Eerst de Klas moeten doen. Financiering vanuit de overheid blijft belangrijk, totdat de meerwaarde van het programma helemaal uitgekristalliseerd is. Deze meerwaarde zal pas echt duidelijk worden na verloop van tijd, als blijkt hoeveel EDK´ers nog voor de klas blijven staan en hoe lang.

 • Publicatienummer
  2010.052-1028
 • Publicatiedatum
  15 december 2010
 •  
 • Projectnummer
  2010.052
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur