E-skills beleid voor MKB

Het ministerie van Economische Zaken besteedt in haar ICT-beleid aandacht aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden van de beroepsbevolking. Onderzoeken en berichten in de media tonen aan dat de Nederlandse beroepsbevolking een achterstand dreigt te ontwikkelen wat betreft deze vaardigheden. Er ontstaat een kloof tussen de vraag naar en het aanbod van ICT-specialisten en -gebruikers. Deze kloof treedt vooral op in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Door deze kloof kan het MKB minder profiteren van de voordelen die ICT kan bieden voor arbeidsproductiviteit, innovatie, concurrentiepositie en economische groei.

Vanuit deze problematiek is de vraag gerezen welke rol de overheid - in het bijzonder het ministerie van Economische Zaken (EZ) en wellicht ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en werknemers kan spelen om dit (dreigende) tekort tegen te gaan.

Voor het ministerie inventariseert Dialogic voorbeelden van hoe overheden en bedrijven in het buitenland digitale competenties van werknemers stimuleren. Het is immers bekend dat andere Europese landen in meer of mindere mate met dezelfde problematiek kampen. In deze landen worden dan ook door overheden en bedrijven oplossingen bedacht. Deze oplossingen kunnen geschikt zijn voor de Nederlandse situatie. De effecten van de in kaart gebrachte oplossingen zijn veelal (nog) niet bekend. Bij het selecteren van oplossingen wordt in deze quickscan gelet op oplossingen die relatief veel genoemd worden en op de partijen die bij het initiatief betrokken zijn.

Het enthousiastmeren van scholieren voor een ICT-carrière is een buitenlands initiatief dat goede kansen biedt voor Nederland. Ook in Nederland is het in contact brengen van scholieren met de beroepspraktijk een middel dat ingezet wordt om leerlingen te enthousiastmeren. Zo is buitenschools leren een belangrijk thema binnen het Universum Programma van het Platform Bèta Techniek en wordt het belang van contacten met bedrijven benadrukt om jongeren meer zicht te geven op de beroepspraktijk en te enthousiastmeren voor een bètatechnische vervolgstudie. Hierbij wordt samengewerkt met JetNet, een intermediair netwerk dat scholen en bètatechnische bedrijven samenbrengt. Het Innovatieplatform ziet dergelijke bondgenootschappen tussen scholen en hun omgeving als een belangrijke voorwaarde om talenten van jongeren te verzilveren. Samenwerking kan leiden tot het aanboren van een breder talentenbereik of betere benutting van talenten die in de reguliere schoolomgeving verborgen blijven of niet gestimuleerd worden. Leren kan immers overal. Van dit principe gaan ook veel vernieuwingen in het VO uit. Net zoals dat bij innovatie in bedrijven steeds meer gebeurt, vormt ook voor scholen samenwerking met partners in hun omgeving een innovatiefactor die aan belang wint.

Ook online advies en opleidingen(portaal) om de ICT-competenties in het MKB te vergroten zijn buitenlandse oplossingen die mogelijkheden bieden voor Nederland. Zo zijn dit oplossingen die een relatief beperkte financiële en tijdsinvestering van MKB-bedrijven vragen. Middelen die veelal schaars zijn in het MKB. Ook het vormen van netwerken biedt perspectief. Het Deense netwerk VUR-IKON118 in het noorden van Denemarken, richtte zich op advisering in alle domeinen van ICT, zoals ICT-strategie, -haalbaarheidsstudies, -onderwijs en -netwerken. Het project is inmiddels enkele jaren geleden afgesloten, maar projecten als deze hebben volgens de OESO de technische kennis en de ICT-competenties van het MKB in Noord-Denemarken vergroot.

Tot slot is het onder de aandacht brengen van het belang van ICT-vaardigheden een aangrijpingspunt voor Nederlands beleid. Uit de inventarisatie blijkt dat het belang op verschillende manieren en bij verschillende doelgroepen onder de aandacht wordt gebracht. Zo zijn er prijzen voor het MKB om best practices onder de aandacht te brengen en prijzen voor studenten om een brug te slaan tussen praktijk en onderwijs. Het onder de aandacht brengen van het belang van ICT-vaardigheden door het organiseren van een Digitale Week is een in België beproefde mogelijkheid.

 • Publicatienummer
  2006.079-0619
 • Publicatiedatum
  1 oktober 2006
 •  
 • Projectnummer
  2006.079
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant