Auditrapportage Universum Programma

Met het oog op de mid-term review van het Platform Bèta Techniek (PBT) in het najaar van 2006 zijn de programma’s die onder de vlag van PBT worden uitgevoerd, onderworpen aan een audit. Zo ook het Universum Programma (UP). De UP audit is uitgevoerd door de UP auditcommissie, in de periode mei t/m september 2006. In deze periode hebben auditcommissieleden een bezoek gebracht aan een selectie van 12 VO scholen die in de eerste tranche van het UP (UP1) zijn verzocht deel te nemen aan UP. Daarnaast zijn ook de resterende UP1 scholen geaudit, zij het op een minder intensieve wijze.

Hoofdconclusie van deze eerste audit van het Universum programma na ongeveer een jaar is dat - afgaande op de voornaamste indicatoren (profielscores en doorstroomcijfers) het programma op schema ligt. Indien de ontwikkeling zich
langs de ingezette lijn doorzet, ligt realisatie van de 15% doelstelling binnen bereik.

Ten opzichte van de nulmeting (2001-04) kiezen gemiddeld 3,5% meer Havoleerlingen van UP1 scholen voor een N-profiel (op basis van voorlopige profielscores in 2006), terwijl 4,2% meer Vwo´ers voor N kiezen. Deze positieve ontwikkeling past in de trendmatige ontwikkeling van de N-score die op termijn (rond 2010) moet leiden tot een toename van 15%. Tussen UP1 scholen is de spreiding in de N-score ontwikkeling groot, vooral bij Vwo´ers. Maar in algemene zin overweegt de positieve ontwikkeling: de meeste UP1 scholen laten een toename in de N-score zien. Van deze scholen is de toename in de N-score bij de Vwo´ers relatief vaak substantieel, bij de havo-leerlingen relatief vaak gematigd positief.

Niet verrassend, wordt de grootste winst op het profielscorefront behaald door UP1 scholen die hierin een relatief lage uitgangspositie hebben. Vooral scholen die zich in negatieve zin aan dit patroon onttrekken, verdienen de bijzondere aandacht van de audit. Daarnaast is het ook voor scholen met een hoog uitgangsniveau en een terugval in de N-score zaak de neergang in positieve zin om te buigen. Ook deze scholen verdienen bijzondere aandacht in het verdere auditproces.

De doorstroom van Havo- en Vwo-leerlingen met een N-profiel in alle VO-scholen is toegenomen met 16,3%, een toename van bijna 1.200 bètatechniekstudenten. In vergelijking met alle VO scholen scoren de UP1 scholen in termen van de doorstroom van Havo- en Vwo-leerlingen met een N-profiel naar het bètatechnisch hoger onderwijs licht hoger dan het landelijk gemiddelde (UP1: +16,9%; alle VO scholen: +16,3%). Puur getalsmatig moet Universum in doorstroomtermen dus nog op stoom komen. Na een jaar Universum mag echter redelijkerwijs in termen van doorstroom in dit stadium nog geen wezenlijk effect worden verwacht.

 • Publicatienummer
  2006.055-0634
 • Publicatiedatum
  20 oktober 2006
 •  
 • Projectnummer
  2006.055
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner