Advies Overheid Monitor

In samenspraak met betrokkenen analyseert Dialogic de onderzoeksresultaten en ondersteunt Dialogic met het vervaardigen van de publicatie Overheid.nl Monitor 2006. Het gaat hierbij om de vertaling van de onderzoeksresultaten in ruwe vorm (aan te leveren door advies overheid.nl) in een zogenaamde adviesrapportage. Deze rapportage heeft als belangrijkste doel om de feitelijk geconstateerde ontwikkelingen in het domein van de elektronische overheid (blijkend uit de resultaten van de diverse deelonderzoeken) te plaatsen in het perspectief van actuele beleidsdoelen.

Het uiteindelijke doel van de rapportage is om conclusies te formuleren ten aanzien van de feitelijke ontwikkeling van de elektronische overheid en deze te vertalen in aanbevelingen waarmee bestuurders, beleidsmakers en praktijkmensen in de uitwerking van de elektronische overheid een concreet handvat wordt geboden.

De jaarlijkse Overheid.nl Monitor brengt de belangrijkste vorderingen en knelpunten bij de ontwikkeling van de elektronische overheid in kaart. Langs de lijnen van aanbod van informatie en diensten, gebruik van overheidswebsites en effecten van gebruik (klanttevredenheid) is een breed beeld geschetst van de plussen en minnen.

Het geheel overziend, wordt duidelijk dat we in de ontwikkeling van de elektronische overheid zijn aanbeland op een punt dat een kanteling moet worden gemaakt van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Immers, het aanbod aan informatie en diensten neemt toe, de bezoekfrequentie neemt eveneens toe, maar daar staat tegenover dat het gebruik van digitale dienstverlening nauwelijks toeneemt (met uitzondering van rijksdiensten), en dat de responsiviteit en de waardering van gebruikers van overheidswebsites stagneert. Het is dus zaak om niet alleen te optimaliseren vanuit het aanbod, maar juist ook aan voorzieningen te werken die daadwerkelijk toegevoegde waarde voor gebruikers kunnen realiseren.

 • Publicatienummer
  2005.082-0603
 • Publicatiedatum
  1 januari 2006
 •  
 • Projectnummer
  2005.082
 • Opdrachtgever(s)
  Advies Overheid.nl
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner