Tussenevaluatie van VIS-projecten in het hoger onderwijs

Met de subsidieregeling VIS in het HO beoogt het ministerie van OCW zoveel mogelijk studenten aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen de mogelijkheid te geven ervaring op te doen met een internationale oriëntatie op vak en wetenschap via virtuele internationale samenwerkingsprojecten (VIS-projecten). In deze projecten werken studenten in Nederland samen met studenten aan instellingen in het buitenland, waarbij zij gezamenlijk een project uitvoeren. Met de subsidieregeling worden tussen 2021 en 2024 in totaal 700 projecten gefinancierd ter ondersteuning voor ontwerp en ontwikkeling van het project.

Het ministerie heeft eind 2021 aan Dialogic opdracht gegeven voor evaluerend onderzoek naar de VIS-projecten (zie hier de beschrijving van dit onderzoek). In dit onderzoek volgen we de VIS-projecten middels analyses van de subsidieaanvragen en online enquêtes onder de projectleiders (docenten en/of onderwijskundigen) en deelnemende studenten. Jaarlijks wordt in oktober een tussenrapportage opgeleverd met de tussenstand van het onderzoek.

Voor het rapport van 2023 zijn de eerste vier cohorten (september 2021, februari 2022, september 2022 en februari 2023) onderzocht. In totaal zijn tot op heden 254 VIS-projecten gefinancierd. Hiervan is voor 214 projecten de projectleidersenquête afgerond en zijn 88 projecten afgerond. Het rapport beschrijft de 254 projecten op basis van hun subsidieaanvragen, de 214 projecten op basis van de online enquête onder projectleiders, en de 88 afgeronde projecten op basis van de enquêtes onder studenten.

In Ronde 1 wordt in totaal met instellingen uit 31 verschillende landen samengewerkt. Dit aantal is elk jaar opgelopen tot 51 verschillende landen in Ronde 4. Voor alle rondes ligt het zwaartepunt van samenwerkingspartners in Noord-Amerika en Europa. In totaal is er in de afgelopen vier rondes samengewerkt met 264 instellingen in Europa, 59 in Azië, 42 in Noord-Amerika, 36 in Afrika, 26 in Midden- en Zuid-Amerika en 2 in Oceanië. In totaal hebben instellingen in het Caribisch gebied deelgenomen aan zeven VIS-projecten. Onderstaand figuur toont de twintig landen waarmee het meest wordt samengewerkt.

Met behulp van de studentenquêtes wordt de ontwikkeling van internationale competenties in kaart gebracht. Studenten rapporteren een significante vooruitgang op alle categorieën, zie onderstaand figuur.

Het merendeel van de studenten geeft aan geen uitdagingen ervaren te hebben tijdens het project. De meest genoemde uitdaging zijn te weinig tijd voor het project, en een slechte werkrelatie met de internationale partner(s).

Download hier de tussenrapportage 2023. Meer weten? Vraag het Max Kemman of stuur een mail naar visonderzoek@dialogic.nl.