Draagvlak voor alternatieve routes naar het leraarschap Informatica

Veel schoolvakken in het vo kampen met een lerarentekort. Voor het vak Informatica ligt de vacaturedruk echter nu al op 22,6% en deze loopt naar verwachting op tot 61,4% in 2032. Het gevolg van de nijpende tekorten aan Informatica docenten en het feit dat het geen verplicht examenvak is maakt dat veel scholen het vak niet (meer) aanbieden aan scholieren in de bovenbouw van het havo/vwo. In een samenleving die in toenemende mate digitaliseert is het echter van belang om professionals op te leiden die binnen het digitale domein aan de slag kunnen en is het van belang leerlingen zo vroeg mogelijk te onderwijzen in de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Om het huidige en toekomstige tekort aan Informaticaleraren te bestrijden heeft Dialogic voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzocht of er draagvlak is voor een rechtstreekse route naar het leraarschap Informatica. Deze rechtstreekse route bestaat uit het creëren van een tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding Informatica aan het hbo. In de gesprekken met de lerarenopleidingen is naar voren gekomen dat het draagvlak voor deze rechtstreekse route naar het eerstegraads leraarschap Informatica niet groot is. Het gaat dan in het bijzonder om het draagvlak voor de beoogde tweedegraads lerarenopleiding Informatica aan het hbo, waarvan verwacht wordt dat er onvoldoende instroom zal zijn.

In dit onderzoek heeft Dialogic ook mogelijke alternatieven verkend voor het (op korte termijn) opleiden en afleveren van Informatica leraren. Hierbij zijn vier oplossingen naar voren gekomen die door betrokken partijen verder verkend kunnen worden:

  1. Een eerstegraads lerarenopleiding Informatica aan het hbo (waarbij studenten vanuit andere richtingen dan de tweedegraads lerarenopleiding Informatica in kunnen stromen).
  2. Een generieke eerstegraads lerarenopleiding Bètawetenschappen met een Informatica track aan het hbo.
  3. Het ruimer inrichten van het toelatingsbeleid voor het aantonen van vakinhoudelijke kennis voor de eerstegraads lerarenopleiding Informatica aan het wo.
  4. Het verruimen van de kaders van de lerarenopleidingen voor het zij-instroom in het beroep traject.

Het onderzoek is gepubliceerd op aanpaklerarentekort.nl en het rapport kan hier gedownload worden.

Meer weten of dit onderzoek? Vraag het Tessel Blom.