Tussenrapportage experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs aangeboden aan Tweede Kamer

Het ministerie van OCW heeft Dialogic en Oberon gevraagd een onderzoek te doen naar het experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs. Het onderzoek richt zich op de totstandkoming van teambevoegdheid, resultaten en doelbereik en de effecten van het experiment. Tijdens het traject wordt driemaal tussentijds gerapporteerd aan de opdrachtgever: in januari 2021, september 2021 en september 2022. De eindrapportage wordt opgeleverd in oktober 2023. Download hier de eerste tussenmeting 2020-2021.

De uitkomsten van deze eerste tussenmeting zijn gebaseerd op een vragenlijst onder leraren en een gespreksronde met zowel de schoolleiding als met een aantal leraren (groepsgesprek) van tien 10-14-initiatieven. De voornaamste opbrengst op basis van deze tussenmeting is dat teambevoegdheid scholen en leraren meer flexibiliteit biedt, zodat leraren kunnen lesgeven aan zowel po- als vo-leerlingen (en in verschillende vakken). Onder andere het vakoverstijgend en projectmatig werken is hierdoor eenvoudiger geworden. Daarnaast wordt door teambevoegdheid de samenwerking tussen het po en vo gestimuleerd wat allerlei positieve effecten met zich mee brengt. Zo versterkt teambevoegdheid de doorlopende leerlijn van leerlingen, is de gezamenlijke begeleiding van leerlingen verbeterd, leren leraren breder kijken dan hun eigen ‘specialiteit’ wat positief doorwerkt op de onderwijskwaliteit en met teambevoegdheid kan invulling worden gegeven aan de wens van leraren voor meer uitdaging en doorgroeimogelijkheden in hun werkzaamheden.