Dialogic evalueert Smart Industry 2015-2020

In opdracht van het Ministerie van EZK zal Dialogic in de periode oktober-december 2020 het publiek-private programma Smart Industry 2015-2020 evalueren en aanbevelingen doen voor logische vervolgstappen. EZK heeft in 2015 het Smart Industry programma gestart, waarbij over een breed front de digitalisering van de industrie werd gestimuleerd.

In 2015 zijn drie actielijnen ingezet, te weten:
1) verzilveren van de bestaande kennis (in belangrijke mate gericht op awareness creatie);
2) versnellen in fieldlabs  (gericht op het creëren van een “beweging” van fieldlabs), en
3) verstevigen van het fundament met acties gericht op het stimuleren van kennis (bijvoorbeeld via kennis- en onderzoeksagenda’s), verbetering van de competenties en vaardigheden (“skills”van studenten en werknemers benodigd voor Smart Industry) en de randvoorwaarden in de ICT sfeer.

In de jaren 2015-2017 is vooral gebouwd en met de publicatie van de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021 is middels een negental projecten een versnelling aangebracht en zijn ook gewenste industrietransformaties nader benoemd. Het gaat om een gevarieerde set van activiteiten waarbij telkens een eveneens gevarieerde set van partijen betrokken is. Daar waar in het buitenland vaak gesproken wordt over digital transformation of Manufacturing 4.0, wordt in Nederland gesproken over Smart Industry. Dit is op zichzelf een compliment waard want de “merknaam” van het publiek private programma Smart Industry zoals dat in 2015 is gelanceerd, wordt inmiddels als soortnaam gebruikt voor de (versnelling van de) digitale transformatie van de Nederlandse industrie en de randvoorwaarden die daarvoor vervuld moeten worden.

De hamvraag is in hoeverre EZK middels het aanjagen van eerdergenoemde gevarieerde set aan activiteiten erin is geslaagd daadwerkelijk de genoemde “Smart Industry beweging” op gang te brengen c.q. te versnellen. De investeringen van EZK in termen van budget zijn bescheiden en de vraag is of het gelukt is om voldoende hefboomwerking te creëren om een brede coalitie van partijen en de industrie zelf aan te zetten tot de gevraagde transformatie.

Een team van zes onderzoekers zal in de periode oktober-december de evaluatie uitvoeren. Naast deskresearch zullen een portfolioanalyse in combinatie met CBS microdata, een survey onder deelnemers aan de fieldlabs, interviews en groepsgesprekken plaatshebben.