Eindevaluatie Regionaal Investeringsfonds MBO

In opdracht van het ministerie van OCW gaat Dialogic samen met Ecorys de eindevaluatie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo 2014-2018 uitvoeren. Het RIF is een subsidieregeling bedoeld om de samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven te stimuleren met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Deze verbeterde aansluiting laat zich vertalen in een hogere kans op het vinden van een baan (kwantitatief effect) en een betere inzetbaarheid van afgestudeerden door een betere matching van gevraagde kennis en vaardigheden (kwalitatief effect). Er is in de periode 2014-2018 ruim 107 miljoen euro RIF-subsidie toegekend aan 119 samenwerkingsverbanden. De subsidie bedraagt maximaal een derde deel van de totale kosten en samenwerkingsverbanden bestaan uit minimaal één onderwijsinstelling voor het beroepsonderwijs en minimaal één arbeidsorganisatie.

We zullen naast publiek-private samenwerkingsverbanden gestimuleerd door het RIF, breder kijken naar de effecten van publiek-private samenwerking op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het opzetten van dergelijke samenwerkingsverbanden wordt namelijk naast het RIF gestimuleerd door zowel financiële stimulans als door verschillende landelijk, regionaal of sectoraal geformuleerde ambities (bijvoorbeeld het Techniekpact, Toptechniek in bedrijf, het Zorgpact, in de Human Capital Agenda’s voor de Topsectoren en in regionale of lokale sociaaleconomische agenda’s van Economic Boards). Uit eerder onderzoek blijkt dat deze stimulansen elkaar kunnen versterken.

Het onderzoek bestaat uit een combinatie van een breedteonderzoek (via enquête, data-analyse, desk studie en portfolio analyse) en een verdiepingsslag in casestudies en interviews. Het zal in de zomer van 2020 afgerond worden.

Meer weten? Neem contact op met Tessa Groot Beumer.

(foto: techniekbeeldbank.nu)