Landenvergelijking goedkeuringsprocedure nieuwe aanbodkanalen publieke omroep

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Dialogic in de zomer van 2015 een vergelijkend onderzoek gedaan naar de procedure ter goedkeuring van nieuwe diensten van de publieke omroep (hierna: procedure) in zes landen: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Vlaanderen en Frankrijk. Deze procedure is in Nederland van toepassing op aanvragen van de publieke omroep voor nieuwe mediadiensten of de beëindiging daarvan (bijvoorbeeld aanvraag voor een nieuw radiokanaal).

De Omroepmededeling 2009 van de Europese Commissie biedt ruimte aan lidstaten om de procedure aan te laten sluiten bij hun nationale context. Dialogic heeft de verschillen en overeenkomsten van de geraadpleegde procedures in kaart gebracht. Veelal liggen aan de geconstateerde verschillen een andere nationale context en/of politieke keuze ten grondslag (o.a. marktpositie publieke omroep, juridische inbedding procedure, etc.). De landenvergelijking geeft inzicht in verschillen die relevant zijn voor de huidige beleidsdiscussie over de effectiviteit en efficiëntie van de Nederlandse procedure. Aan de hand hiervan stippen wij in het onderzoek aandachtspunten aan, die concrete input geven voor aanpassing van de Nederlandse procedure.

Onlangs (november 2015) heeft staatssecretaris Dekker de Tweede Kamer via een kamerbrief geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Tevens heeft hij aan de Kamer zijn beleidsreactie gegeven, onder meer in de vorm van voorstellen voor aanpassingen aan de Nederlandse procedure. De voorstellen voor aanpassing van de Nederlandse procedure zijn behandeld d.d. 16 november 2015 tijdens de commissievergadering van OCW. Momenteel worden deze wijzigingsvoorstellen door de staatsecretaris verder uitgewerkt in de wetgeving.

De rapportage van Dialogic is intussen openbaar en beschikbaar via deze link.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Sven Maltha of Leonie Hermanussen.