Handreiking Zelfredzaamheid en ICT

In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) voerde Dialogic onderzoek uit naar zelfredzaamheid en ICT.  De naderende decentralisaties van Rijks- en provincietaken, waaronder zorg- en welzijn, doen een groter beroep op de zelfredzaamheid van burgers en hun omgeving. Uitgangspunt daarbij is dat digitale voorzieningen het probleemoplossend vermogen van burgers moeten vergroten. Om gemeentes op weg te helpen biedt de geschreven ‘handreiking’ overzicht in de beschikbare  menukaart, alsmede mogelijkheden om een Digitale Informele Zorgdiensten door te ontwikkelen met de inzet van Big en Open Data. Zie voor meer informatie onze projectpagina.

Dialogic, oktober 2014