Werkcolleges Roadmapping van start

Cubiss

In opdracht van Cubiss verzorgt Dialogic een drietal werkcolleges rondom roadmapping. In een serie van drie bijeenkomsten leren bibliotheken de managementtechniek Roadmapping toe te passen. Het doel van roadmapping (ofwel het opstellen van ‘routekaarten’) is het ondersteunen van het maken van strategische keuzes en aangaan van strategische partnerschappen om de gewenste innovatiedoelstellingen te realiseren.

In het eerste werkcolleges wordt gewerkt aan een omgevingsanalyse: welke trends en ontwikkelingen spelen een belangrijke rol en waar liggen kansen voor de bibliotheken? Wat zijn huidige sterktes en zwaktes van de eigen organisatie? Vervolgens worden gewenste toekomstbeelden uitgewerkt en wordt nagedacht over de stappen die gezet moeten worden om deze toekomstige doelstellingen te realiseren.

Dialogic, juli 2014