Reactie Kabinet op Evaluatie Programmatische Aanpak

Eerder berichtten wij u al dat Dialogic, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in samenwerking met Agentschap NL, de eindevaluatie uitgevoerd heeft van de werking en effectiviteit van de programmatische aanpak (PA).  De uitkomsten van deze evaluatie boden ook aanknopingspunten voor de te volgen aanpak van het huidige topsectorenbeleid. Nadat het rapport 26 maart jl. aan de Tweede Kamer was aangeboden, werd de standpuntbepaling van de minister over deze evaluatie en de aanbevelingen dan ook opgenomen als bijlage bij de Topsectorenbrief III van 2 april. Klik hier voor meer informatie over de Topsectorenbrief en de bijbehorende bijlagen. Voor meer informatie over de evaluatie vindt u op onze website zelf.