Nulmeting Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains

Het vierjarig innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains is onder de dagelijkse leiding van topinstituut Dinalog in november 2009 van start gegaan. Dialogic is gevraagd door Agentschap NL om de nulmeting uit te voeren voor dit innovatieprogramma dat mede gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen ministerie van Economische Zaken) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dialogic ontwerpt voor deze opdracht een meetinstrument dat ook gebruikt zal gaan worden voor de mid-term review (MTR) en de eindmeting. Vervolgens wordt hiermee de uitgangsituatie van het programma en haar omgeving in kaart gebracht, in het bijzonder op het gebied van excellentie (economische en kennispositie), bijdrage aan economie en maatschappij en samenhang & samenwerking.

De sector logistiek vormt een belangrijke motor van de Nederlandse economie, en een belangrijk onderdeel van de diensteneconomie. Via een traditionele bril kijkt men enkel naar de sector als die activiteiten gerelateerd aan vervoer en opslag. De economische betekenis van de sector is echter breder en omvat ook logistiek als functie (o.a. bij verladers) dat vrijwel alle clusters, zoals maakindustrie, chemie en voeding doorsnijdt. Daarnaast spelen nog tal van activiteiten een ondersteunende rol om het logistieke proces mogelijk te maken (bijv. financieel, uitzendbureau of onderhoud). De toegevoegde waarde van de totale activiteiten in Logistiek en Supply Chains wordt voor 2007 geschat op ongeveer € 40 miljard (8% van het BBP), de werkgelegenheid op ca. 746.000 personen (TNO, 2008).

In navolging van het vastgestelde belang van de sector heeft de commissie van Laarhoven een toekomstvisie met bijbehorende ambitie geformuleerd, namelijk:

“…om Nederland in 2020 het Europese marktleiderschap te laten verwerven in de aansturing van transnationale stromen, die één of meer Europese landen aandoen, en worden geregisseerd vanuit gecentraliseerde regiefuncties van marktpartijen.???

De commissie van Laarhoven heeft deze ambitie voor 2020 gekwantificeerd in het realiseren van een verdrievoudiging van de toegevoegde waarde in ketenregie en -configuratie en eind 2008 uitgewerkt in een innovatieprogramma. Het innovatieprogramma beoogt Nederland internationaal op dit gebied te laten excelleren en ervoor te zorgen dat de sterktes van Nederland op dit domein en de kansen die internationale ontwikkelingen bieden aan het bedrijfsleven en kenniscentra, met name op de drie gebieden Cross Chain Control Center (4C), service logistiek, en regierol van knooppunten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Hugo Gillebaard of Hans Schaffers, telefoon: 030-2150580 of e-mail: gillebaard@dialogic.nl / schaffers@dialogic.nl