Twente’s got Talent

Dialogic voert samen met de hoger onderwijsinstellingen in Oost-Nederland (Universiteit Twente, Saxion Hogescholen, Christelijke Hogeschool Windesheim en Hogeschool Edith Stein) het project Twente’s got Talent uit (TGT). TGT beoogt de regionale onderwijskennisinfrastructuur – van basis- tot en met wetenschappelijk onderwijs – te versterken door het aanwezige kennispotentieel via de inzet van nieuwe ICT-diensten beter te benutten.

We willen een aantal van de huidige knelpunten in deze kennisinfrastructuur aan te pakken door een combinatie van organisatorische en op ICT gebaseerde vernieuwingen, om zo de regionale innovatie- en concurrentiekracht te versterken. Een knelpunt is het vernieuwingsproces in de bètavakken in het voortgezet onderwijs, vooral in de meer perifeer gelegen vo-scholen. Verder gaat het om basisscholen beter in staat te stellen hun leerlingen een adequate oriëntatie op wetenschap en techniek te bieden.

TGT wil deze knelpunten verminderen door middel van samenwerking van alle ho-instellingen in Oost-Nederland en een selectie van vo- en po-scholen. Voor de bovenbouw van het basisonderwijs worden modules ontwikkeld voor wetenschap en technologie, zodat een betere aansluiting op het vo ontstaat. In de aansluiting tussen het vo en het ho richten we ons op de “marginale??? bètavakken Wiskunde D en Informatica. Door middel van ICT-toepassingen willen we de vaak beperkte vraag naar deze vakken per individuele school, bundelen om zo toch voldoende “massa??? te creëren. De bedoeling is om via pilots uiteindelijk een olievlekeffect te bewerkstelligen.