Effectmeting van het VIS-CO instrument in Vlaanderen

Binnen het Vlaamse innovatiesamenwerkingsprogramma (VIS-besluit) is het voor samenwerkingsverbanden, waaronder collectieve centra, mogelijk om jaarlijks voorstellen in te dienen voor collectief onderzoek (CO). Onder collectief onderzoek valt het verwerven, bundelen en vertalen van kennis tot bruikbare innovatietoepassingen ten behoeve van een ruime groep bedrijven.

Op verzoek van het IWT uit Vlaanderen voerde Dialogic medio 2008 een effectmeting uit van het Vlaamse Innovatiesamenwerkingsprogramma Collectief Onderzoek (VIS-CO). Er is onder andere gekeken naar het profiel van projecten en aanvragers, samenwerking, interactie & netwerkvorming, gedragsadditionaliteit en bedrijfseconomische effecten.
Inmiddels is een publieksversie van de Dialogic studie gepubliceerd.

Mocht u meer informatie wensen of geïnteresseerd zijn in het uitgebreide onderzoeksrapport, neem dan contact op met Bram Kaashoek via de email of telefoon: 030-21505 98.