Evaluatie Innovatievoucher regeling

Het ministerie van Economische Zaken is op advies van het Innovatieplatform in september 2004 een pilot ‘innovatievouchers’ gestart. Een innovatievoucher (kleine voucher: €2.500, grote voucher: €7.500 met 1/3 matching) is een tegoedbon die de MKB-ondernemer kan gebruiken om onderzoek te laten uitvoeren bij een (publieke) kennisinstelling. De voucher moet de drempel verlagen voor het MKB om gebruik te maken van beschikbare kennis bij kennisinstellingen en enkele grote bedrijven met onderzoeksfa-ciliteiten. Verder moet de voucher kennisinstellingen stimuleren om kennis meer vraaggericht te ontsluiten. Na de goede ervaringen met de drie pilots in 2004 en 2005 heeft de minister eind 2005 besloten tot een grootschalige invoering van vouchers. Via een FES-bijdrage is voor zowel 2006 als 2007 een bedrag beschikbaar om jaarlijks 6000 vouchers uit te geven.

In opdracht van het Ministerie van Economisch Zaken evalueert Dialogic het vouchersys-teem. Vastgesteld zal worden of de hoofddoelstelling van de regeling, te weten: het bevorderen van het gebruik van voorhanden kennis bij kennisinstellingen door het MKB ten behoeve van innovatie, gerealiseerd wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Bongers.