Ondernemerschap en mkb

De samenleving ontwikkelt zich steeds meer richting een ‘entrepreneurial economy’ waarin ondernemers en ondernemerschap een steeds belangrijke rol spelen. Een andere relevante ontwikkeling is dat de nieuwe generatie van ondernemers mogelijk andere eisen stelt aan of verwachtingen heeft over ondernemerschap en over financiering dan tot toe nu toe meer gebruikelijk was. Typerend hieraan is onder meer dat jonge ondernemers mogelijk eerder gebruik willen maken van alternatieve vormen van financiering.

Tegelijkertijd vereist ondernemerschap in de toekomst ook nieuwe/andere vaardigheden. Ondernemers moeten bijvoorbeeld steeds sneller kunnen inspelen op veranderende en dynamische (markt)omstandigheden. Veel van deze ondernemers werken in kleine, startende bedrijven en groeien door richting een mkb. De Nederlandse mkb-markt bestaat enkele honderdduizenden bedrijven met meer dan één werkzame persoon (dus incl. ondernemer). Deze bedrijven spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie, zowel wat betreft werkgelegenheid, toegevoegde waarde als export. De overheid is er dus alles aan gelegen om de groep van bedrijven te koesteren en waar nodig te steunen, bijvoorbeeld bij internationalisering en innovatie.

Dialogic doet onderzoek op verschillende thema’s binnen ondernemerschap en mkb (ook voor het Vlaams kmo-beleid):

  • Evaluatie van het mkb- en ondernemerschapsbeleid
    De Nederlandse overheid beschikt over een breed scala aan instrumenten en agentschappen om ondernemers te helpen bij opschaling, financiering en innovatie. Dialogic voert met regelmaat evaluaties uit van deze initiatieven (o.a. van de Seed Capital-regeling, de Groeifaciliteit, de GO-regeling, PMV Vlaanderen en de BMKB-regeling).
  • Monitoring van ondernemerschap en mkb
    Dialogic helpt overheden bij de ontwikkeling van indicatoren die verschillende aspecten van mkb en ondernemerschap inzichtelijk maken. Deze ondersteuning bestaat uit zowel het opzetten van een monitoringssystematiek (bijv. ten behoeve van het mkb-actieplan), het meten zelf en het rapporteren daarover in bijvoorbeeld online dashboards.
  • Beleidsondersteuning en advies
    De overheid heeft behoefte aan inzicht in maatschappelijke en economische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het ondernemerschaps- en mkb-beleid en kennisvragen die daaruit voort kunnen komen. Dialogic helpt overheden geregeld bij deze (strategische) het verkennen. Voorbeelden betreffen een verkenning van de (toekomstige) ontwikkelingen in de mkb-financieringsmarkt en een inventarisatie van nieuwe kennisvragen omtrent mkb en ondernemerschap, bijvoorbeeld op het vlak van diversiteit en ‘human capital’.
meer weten over ondernemerschap en mkb? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.