Innovatie

Opgaan, blinken en verzinken hoort bij de economische dynamiek van landen, regio’s, sectoren, ecosystemen en uiteraard organisaties. Op al deze niveaus zullen tijdig innovaties moeten worden gerealiseerd om concurrerend te kunnen zijn als economie, relevant te zijn en bij te kunnen dragen aan de oplossing van de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Innovatie (en ruimer lange termijn aanpassingsvermogen) vergt een goede balans tussen exploreren – het vinden van geheel nieuwe oplossingsrichtingen – en exploiteren – het omzetten van kennis en kunde in bedrijvigheid, werkende toepassingen en niet te vergeten de opschaling daarvan.

Met ons onderzoek dragen we graag bij aan het wegnemen van twee misconcepties van innovatie. Ten eerste wordt bij innovatie vaak overwegend gedacht aan technologische innovatie, het liefst voortspruitend uit de genialiteit van individuen of individuele organisaties. De praktijk leert dat innovatie ook organisatorische innovatie vergt (en ook innovaties van publieke organisaties) en bij uitstek floreert in open en semi-open innovatieomgevingen waar uiteenlopende partijen tot productieve samenwerking gericht op innovatie weten te komen. Overheidsbeleid gericht op innovatie (en ruimer onderzoek, innovatie en in het verlengde vaak ondernemerschap) vraagt dus niet alleen beleid gericht op de individuele onderzoeker, ondernemer of organisatie, maar is in toenemende mate gericht op het tot stand brengen van de benodigde samenwerking ten behoeve van dat innovatie- en aanpassingsvermogen. Een tweede misconceptie is dat innovatie vooral een zaak is van ondernemingen. Dat is geenszins het geval. Innovatie op zichzelf en de toepassing en doorwerking ervan in allerhande maatschappelijke domeinen vraagt ook om een innovatieve overheid die mede vorm kan geven aan de voorwaarden voor, totstandkoming en toepassing van innovatie en publiek-private omgevingen weet te creëren waarin kennisuitwisseling en innovatie kan floreren. Dialogic draagt al sinds haar oprichting door uiteenlopende studie en adviezen bij aan het innovatievermogen van Nederland.

  • Evaluaties in het innovatiebeleid
    De Nederlandse overheid beschikt over een uitgebreid innovatie-instrumentarium. Dialogic heeft een uitgebreid track record met evaluatie van enkelvoudige innovatieregelingen zoals WBSO, PPS-toeslagregeling en Invest-NL en ook meervoudige beleidsprogramma’s zoals het Topsectorenbeleid, ruimtevaartbeleid of het Programma Smart Industry. De evaluatie van dergelijke beleidspakketten vragen een andere manier van evalueren. Met SEO werkte Dialogic aan een nieuwe evaluatiestandaard (Durf te leren, ga door met meten).
  • Verkennende studies
    Dialogic helpt ook tal van opdrachtgevers met toekomstgerichte analyses in zeer uiteenlopende domeinen. Zo ondersteunden we het ministerie van IenW met systeemanalyses ten behoeve verduurzaming van de luchtvaart. Werkten we samen met KplusV aan de strategiebepaling voor Brainport Development en ondersteunen we de gemeente Almere met het ontwikkelen van eigen hoger onderwijsinfrastructuur met een eigen signatuur op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.
  • Beleidsondersteuning en advies
    Op basis van haar trackrecord is Dialogic ook goed gepositioneerd om beleidsmakers direct te ondersteunen bij innovatievraagstukken. Zo ondersteunden we EZK en OCW bij een analyse van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen ten behoeve van de Groeistrategie, ondersteunden we onder andere de (voorwaardelijk toegekende) Groeifonds aanvraag voor zelfdenkende moleculaire systemen, analyseerden we voor de Raad van Bestuur van TNO de effecten van de Coronacrisis op de R&D-(uit)bestedingen en ontwikkelden we voor de provincie Zuid Holland/Innovation Quarter en MRDH een beleidsafwegingskader voor hun investeringen in fieldlabs.
meer weten over innovatie? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner