Kennisbank

OECD service innovation policy

Voor (en met) OECD heeft Dialogic in kort tijdsbestek (drie weken) op een rij gezet wat de rationale voor diensteninnovatiebeleid kan zijn; hoe diverse OECD landen omgaan met stimulering van diensteninnovatie en de instrumenten die zij daarvoor inzetten. Het rapport levert toe aan het zogenaamde KNOW-INNO project dat OECD en Europese Commissie samen uitvoeren op het gebied van diensteni...

Quick scan Orion

In het schooljaar 2009-2010 werd door Platform Bèta Techniek, in het kader van het brede ‘Excellentieprogramma Primair Onderwijs’ van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), een start gemaakt met het Orionprogramma. Dit programma stimuleert de totstandkoming van zogenaamde regionale ‘Wetenschapsknooppunten’ (WTK’s). Een WTK bestaa...

De creatieve industrie klaarstomen voor het internet van de toekomst

Nieuwe technologieën bieden artiesten ongekende mogelijkheden voor samenwerking. De creatieve sector weet deze technologieën echter nog niet altijd te benutten. In het SPECIFI-project werden hiervoor verschillende oplossingen bedacht: Met slimme platforms kunnen verschillende innovatieve vormen van creatieve performances worden gerealise...

Onderzoek naamsbekendheid mediawijzer.net

Dialogic voert eind september 2012 een onderzoek uit naar de naamsbekendheid van mediawijzer.net voor ECP.nl en het platform mediawijzer.net. In 2010 is deze vraag gesteld aan ouders van kinderen in de leeftijd 10 van 14. Anno 2012 wordt dezelfde vraag voorgelegd aan ouders van kinderen in deze leeftijdsgroep, aangevuld met een groep ouders van jonge kinderen in de leeftijd 0 tot 6 jaa...

Business Plan Ontwikkelfonds

Dialogic werkt voor de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) het Business Plan uit voor het Ontwikkelfonds. Eerdere ideeën over dat fonds waren al opgenomen in een opstartplan dat parallel aan de meerjarenstrategie van de BOM werd uitgewerkt (ook dat traject werd begeleid door Dialogic). Het Ontwikkelfonds steunt consortia van (MKB-)bedrijven die samen een innovatief product...

Revisie menukaart Supersnel breedband

De uitrol van glasvezel in Nederland neemt een grote vlucht. In deze documentatie beschrijft Dialogic -in opdracht van het Minsterie van Economische Zaken- welke rollen gemeenten kunnen en mogen nemen in dit dossier. ...

Nulmeting BioSolar Cells

Dialogic voert voor de programmadirectie BioSolar Cells (www.biosolar.nl) een nulmeting uit waarin de uitgangssituatie wordt vastgelegd in termen van een aantal prestatie-indicatoren. Het programma BioSolar Cells beoogt de komende vijf jaar de wetenschappelijke basis te versterken voor de duurzame productie van bio-energie en voedsel via meer efficiënte benutting van h...

Big Ten Regions

De regio Zuidoost-Nederland is een motor voor de Nederlandse kenniseconomie. Naast de dynamiek die we aantreffen binnen deze Nederlandse regio is internationalisering van belang. In het kader van het actieprogramma Brainport 2020 wordt daarom een ‘Big Ten Regio’s’-netwerk opgezet: internationale, vooroplopende, high tech regio’s (binnen een aantal topsectoren) di...

Evaluatie Point One

Het Innovatieprogramma Point-One Boegbeeld is in 2006 als pilot gestart voor het destijds nieuwe programmatische innovatiebeleid van het toenmalige Ministerie van Economische Zaken (EZ). Daarmee is dit programma het langstlopende van de negen Innovatieprogramma’s. In 2007 en 2009 zijn een nulmeting (Technopolis, 2007a) en een mid-term review (Technopolis, 2008) van Point&a...

Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren 2011-2014

In 2010 heeft OC&W het NOWT-onderzoek opnieuw aanbesteed. De tender is door Dialogic gewonnen. Voor de periode 2011-2014 zal Dialogic dus de WTI-studie opstellen, samen met het Noorse onderzoeksinstituut NIFU STEP. In de loop van 2011 zal er een nieuwe website voor Wetenschaps- en Technologie-Indicatoren beschikbaar komen die interactief to...

Misbruik bij 090x- en SMS-diensten

Klachten over 090x- en SMS-dienstverlening zijn een terugkerende zaak. In veel gevallen gaat het om consumenten die ongewenst een dienst afgenomen hebben en als gevolg daarvan met flinke kosten worden geconfronteerd. Deze klachten zijn het topje van de ijsberg, algemeen wordt aangenomen dat sprake is van een behoorlijk wijdverbreid maatschappelijk probleem. In opdracht van OPTA voert Dialogic e...

LandbouwOnderzoek (LO): Portfolioanalyse, resultaten & effecten

In 2005 heeft de Vlaamse regering het reglementair besluit goedgekeurd dat het kader vormt voor de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector. Het IWT heeft toen het programma LandbouwOnderzoek (LO) opgestart. De belangrijkste doelstelling van het programma is het verwerven van kennis ten behoeve van de land- en tuinbouw, als mo...

MTR Joint Scient Thematic Research Progr NL-China

In opdracht van NWO voerde Dialogic een tussentijdse evaluatie uit van het Joint Scientific Thematic Research Program (JSTP). JSTP is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van China en Nederland. Aan Nederlandse kant nemen KNAW en NWO deel (met op de achtergrond het Ministerie van OCW), aan Chinese zijde gaat het om de ministeries van wetenschap en technologie (MoST), en onderwijs (MoE) en de aca...

Web 2.0 ervaringen en effecten op de werkvloer

Het gebruik van Web 2.0 en social media is de laatste jaren sterk in opkomst. Bij gemeenten speelt steeds nadrukkelijker de vraag wat ze met het fenomeen Web 2.0 aanmoeten. Tegen deze achtergrond heeft het A+O fonds Gemeenten Dialogic daarom gevraagd om een internationale literatuurstudie uit te voeren naar voorbeelden van Web 2.0-toepassingen in de publieke sector en naar de mogelijke ...

Evaluatie Mozaiek

Dialogic evalueert het komend half jaar het NWO-programma Mozaïek. Dit programma biedt talentvolle allochtone studenten toegang tot een wetenschappelijke carrière door middel van een promotiebeurs. De evaluatie gaat ondermeer na hoe de uitvoering van het programma verloopt en wat de effecten zijn op de positie van de doelgroep in de wetenschap. ...

Selectie en meting excellentie op basisscholen

‘Nederland presteert nog goed, maar onze relatieve positie verslechtert en daarmee zijn we verder van de top vijf van de wereld afgeraakt,’ sprak minister Van Bijsterveldt naar aanleiding van de resultaten van het PISA-onderzoek in 2010. Om Nederland weer een mondiaal vooraanstaand land op het gebied van onderwijs te maken, moet ‘de basis op orde - de ...

Meerjarenplan Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 2013-2016

Dialogic ondersteunt de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) bij de ontwikkeling van haar strategieplan 2013-2016. In dit plan wordt aangegeven waar de BOM zich de komende jaren op gaat richten, welke doelen er worden gesteld en welke activiteiten met welke middelen worden opgezet. Daarbij ligt de nadruk op de meerjarenplannen van de afdelingen Participaties, Bedrijventerreinen, In...

Ondersteuning Economisch Programma Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant werkt aan haar economisch programma voor de komende jaren. Dialogic ondersteunt haar daarbij en werkt in het bijzonder clusterfiches uit. Doel is om een kwalitatief en beschrijvend beeld te geven van de huidige stand van zaken in de belangrijkste economische clusters in de regio (high tech systemen en materialen - incl. solar en automot...

Landenrapport – diensteninnovatiebeleid

Op verzoek van Pro Inno Europe stelt Dialogic voor het EPISIS-project het landenrapport van Nederland op met betrekking tot de rol van diensteninnovatie in het Nederlandse innovatiebeleid. De Nederlandse dienstensector is in vergelijking met andere landen groot (74% van de toegevoegde waarde), maar de groei in arbeidsproductiviteit blijft achter en ook op het gebied van innovatie in de diensten...

Stand van zaken mediawijsheid vmbo

In opdracht van Mediawijzer.net onderzoekt Dialogic het mediagebruik en mediagedrag van vmbo-jongeren. Vmbo-jongeren zijn door mediawijzer.net geïdentificeerd als een groep waar meer inzicht m.b.t. mediawijsheid wenselijk is. Vanuit het veld waarbinnen het platform Mediawijzer.net opereert, komen geregeld signalen binnen dat het deze groep is, die relatief veel probleme...

HAS Den Bosch – Arbeidsmarktonderzoek geo-informatie

In mei 2011 adviseerde de CDHO negatief over de aanvraag van de HAS Den Bosch voor een nieuw op te zetten opleiding: Geo Media en Design in 2012. Het ministerie van (toentertijd) Economische Zaken en Innovatie heeft daarbij te kennen gegeven, bereid te zijn tot heroverweging van het voorgenomen besluit tot afwijzing van de aanvraag, op voorwaarde dat de HAS Den Bosch de doelmatigheid van GMD na...

Evaluatie traineeprogramma Eerst de Klas 2011

Het programma Eerst de Klas (EDK) richt zich op excellente academici die maximaal twee jaar zijn afgestudeerd. Zij krijgen in dit traineeprogramma de kans om het behalen van een eerstegraads lesbevoegdheid te combineren met lesgeven op een VO-school en deelname aan een leiderschapsprogramma binnen het bedrijfsleven. De eerste tranche Eerst de Klas-deelnemers (EDK’ers) heeft het programma ...

Blik op Mediawijsheid

In opdracht van ECP-EPN voert Dialogic een follow-up onderzoek uit op het gebied van mediawijsheid. Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact is groot. ECP-EPN wisselt kennis uit om de Nederlandse informatiesamenleving te versterken, het expertisecentrum Mediawijzer.net informeert Nederlanders op het g...

Evaluatie programmatische aanpak innovatiebeleid

Dialogic voert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in samenwerking met Agentschap NL de eindevaluatie uit van de werking en effectiviteit van de programmatische aanpak (PA) als geheel voor de periode 2006-2010. Met de programmatische aanpak heeft het toenmalige Ministerie van Economische Zaken (EZ) in samenwerking met het bedrijfsle...

Evaluatie oprichting International Industrial Biotechnology Network

Op verzoek van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) voert Dialogic een tussentijdse evaluatie uit van de oprichting van het International Industrial Biotechnology Network (IIBN). Dialogic doet dat met het Nederlandse adviesbureau InnoTact Consulting. Het International Industrial Biotechnology Network (IIBN) is in 2010 opgericht. Dit netwerk wil de katalysator z...

Evaluatie EFRO-project IE-scan

De overheid heeft het intellectuele eigendomsrecht in het leven geroepen om bescherming te bieden voor creatieve voortbrengselen van de menselijke geest die onderwerp kunnen worden van productie en handel. Een intellectueel eigendomsrecht behelst een exclusief recht tot ‘gebruik’ (kortgezegd: productie en/of handel) van de beschermde creatie. Afhankelijk van de vorm van het intellec...

Masterplan Digital Cinema

Dialogic schrijft samen met twee leden van het projectteam Digitalisering Nederlandse Cinema een businessplan. ...

Evaluatie regeling Innovatie Prestatie Contracten

Het innovatievermogen van het MKB is minder goed ontwikkeld dan feitelijk mogelijk is. Minder dan de helft van het Nederlands MKB is structureel bezig met innovatie. Slechts vijf procent doet expliciet en systematisch aan R&D. Beleidmakers zien dit als een gemiste kans, ook met het oog op de belangrijke economische toegevoegde waarde van het MKB. Immers, het totale Nederlandse MKB kent ...

Behoefteonderzoek Mediawijsheid

Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact is groot. ECP-EPN wisselt kennis uit om de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen, mediawijzer.net informeert Nederlanders op het gebied van mediawijsheid; het vinden, begrijpen en maken van media in een door media gedomineerde samenleving. Voor ECP-EPN...

Portal basisvaardigheden

De portal oefenen.nl is een startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Op de beoogde oefenportal kunnen deelnemers op een informele manier oefenen met taal, maar ook met onderwerpen als rekenen, e-vaardigheden en omgaan met geld. Tegelijkertijd leren de deelnemers over thema’s als werk, gezondheid en opvoeding. Het doel v...

Eindmeting netwerkvorming PBT

In 2007 voerde Dialogic een netwerkanalyse voor het Universumprogramma. Deze analyse ("Makelen en schakelen") focuste zich op het Universumprogramma: alle - op dat moment 100 - Universumscholen zijn benaderd met de vraag met welke andere vo-scholen en welke hoger onderwijsinstellingen zij samenwerkten op het domein van het ...

Meting omvang Nederlandse softwareindustie

Nederland beschikt over talloze kleine en middelgrote bedrijven die software produceren voor allerlei toepassingen, zowel closed source als open source. Sommige organisaties - zoals TomTom - zijn zelfs uitgegroeid tot wereldspelers. Daarnaast zijn er bedrijven actief die zelf geen software produceren, maar diensten verlenen bij het gebruik van deze software. Momenteel is ...

Quick scan Sprint na 2010

In december 2009 voert Dialogic een quick scan uit naar investeringsplannen van hoger onderwijsinstellingen die deelnemen aan het Sprintprogramma na 2010 in het domein van bètatechniek. Achtergrond van deze quick scan is de VO - HO conferentie "Bèta door de keten" op 14 januari 2010. Deze conferentie staat onder andere in het teke...

De rol van Innovatiecentra in het Vlaamse Innovatiegebeuren

Het IWT is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van innovatiestimulerende regelingen in Vlaanderen. Vanuit die regelingen worden met name Vlaamse bedrijven (onder andere het MKB) geholpen bij de inrichting en verbetering van de effectiviteit van hun innovatieprocessen. Dit wordt gedaan via strategisch en toegepast onderzoek en gericht (technologisch) advies en informatievoorzienin...

Huurlijnen en het grootzakelijke segment

Voor het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) voert Dialogic een onderzoek uit naar huurlijnen. Het onderzoek dient mede als input voor een verdiepingsonderzoek van de onderbouwing van een nieuw marktanalysebesluit. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: In welke mate en op welke afnemerssegmenten worden dark fiberverbindingen, straalverbindingen en...

Open Data

De Nederlandse overheid heeft veel data tot haar beschikking, denk bijvoorbeeld aan demografische data uit de Gemeentelijke Basisadministratie, geografische informatie door luchtfoto’s en informatie over het bedrijfsleven uit het Kadaster. Het hergebruik van overheidsinformatie is al sinds 2003 officieel in een Europese richtlijn vervat (PSI Directive 2003/98/EC). Door de stormachtige gro...

Evaluatie vraagsturing TNO/GTI

Het kabinet heeft in 2004 besloten tot invoering van vraagprogrammering en vraagfinanciering van het toepassingsgerichte onderzoek door TNO de GTI’s en later ook DLO. Ze gaf daarmee (gedeeltelijk) invulling aan het advies van de ad hoc Commissie "Brugfunctie TNO/GTI’s" (Cie. Wijffels), die verschillende aanbevelingen deed om de effectiviteit van de kennisinfrastructu...

Internet as Source of Data Gathering

In 2007 en 2008 heeft Dialogic namens het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het internet direct te gebruiken als bron voor formele CBS-statistieken, Internet as Datasource. Direct omdat het gaat om het geautomatiseerd verzamelen van data van het internet door middel van webrobots, directe koppelingen op databases en het lokaal volgen van ...

Strategisch advies investeringen breedbandinfrastructuur

Dialogic en Stratix voerden voor de Provincie Fryslân een onderzoek uit naar strategische opties voor het invullen van hun breedbandambities. Deze ambitie luidt: Huishoudens op korte termijn de beschikking geven over een hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur. ...

Selectie en meting van excellentie

Voor het voortgezet onderwijs heeft het Platform Bèta Techniek het programma Bèta Excellent gelanceerd. Dit programma geeft invulling aan het actieplan ‘beter presteren’. In Bèta Excellent wordt een kompas ontwikkeld dat als leidraad voor stimulatie van excellentie zal fungeren. Dialogic begeleidt het Platform Bèta Techniek bij het selecter...